របៀបបង្កើត លុប កែប្រែ ឯកសារជាមួយ Python

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត លុប កែប្រែ ឯកសារ ដែលយើងហៅថា “File”។ ក្នុងការបង្កើត File នេះគឺយើងគ្រាន់តែកំណត់ Extension ដែលអ្នកចង់បានជាការស្រេច។ ដូចជា៖ TECHFREE.txt, TECHFREE.doc, TECHFREE.xls …។

ឧទាហរណ៍៖ ការបង្កើតឯកសារ (Create File)

create_file

សូមដំណើរការកូដខាងលើអ្នកនឹងឃើញ File នៅក្នុង Folder Project របស់អ្នក។

create_file_result1

ឧទាហរណ៍៖ កែប្រែ ឯកសារ (Edit File)

rename_file

បន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរការកូដខាងលើ ឯកសារ(File) “TECHFREE.txt” នឹង កែប្រែទៅជា “TECHFREE_NEW.doc”។

rename_file_result_2

ឧទាហរណ៍៖ ការលុបឯកសារ (Delete File)

delete_file

បន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរការកូដខាងលើ ឯកសារ(File) “TECHFREE_NEW.doc” នឹងលុបចេញពី Folder Project របស់អ្នក។

delete_file_result