របៀបដាក់រូបភាព ឬផ្លាកសញ្ញា (Watermark) អ្វីមួយនៅលើរូបភាព

PHP Upload Image With Watermark

ការដាក់ watermark លើរូបភាពដែលបានបញ្ចូល គឺដើម្បីការពាររូបភាពដើម ដែលអាចមានការយកទៅប្រើប្រាស់នៅ website ផ្សេង។ ដំណោះស្រាយ គឺប្រើប្រាស់ PHP Language ដើម្បីដាក់បញ្ចូលរូបភាព ជាមួយនឹងរូបភាព PNG ដែលមានស្រាប់ (transparent watermark image) បង្កើតបានជារូបភាពថ្មី មានជាប់មកជាមួយ watermark ។ យើងអាចដាក់ទីតាំង watermark ទៅតាមតំរូវការ របស់ programmer ។
សូមលើកយកគន្លឹះផ្សេងៗ៖
ជំហានដំបូង ត្រូវបង្កើត Form មួយនៅក្នុង File watermark.php ដើម្បី Upload image ដូចរូបខាងក្រោម៖
watermark_html
ជាលទ្ធផល វានឹងបង្ហាញ Form នៅលើ Browser ដូចរូប៖
watermark_form
បន្ទាប់មក សរសេរកូដ PHP ដូចរូបខាងក្រោម៖
php_watermark
ការដាក់ Text ជា Watermark នៅពេល Upload រូបភាព
មិនត្រឹមតែអាច Upload រូបភាពជាមួយនឹង Transparent Watermark នោះទេ ថែមទាំងអាចដាក់ Text នៅលើរូបភាពបានទៀតផង។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ ខ្ញុំសូមបង្ហាញគន្លឹះដូចខាងក្រោម៖
ជំហានដំបូង ត្រូវបង្កើត Form មួយនៅក្នុង File watermark_text.php ដូច Form នៅក្នុង File watermark.php ដែរ ។ បន្ទាប់មក បង្កើត Function មួួយឈ្មោះ watermark_text() ដូចរូបខាងក្រោម៖
watermark_text_function
បន្ទាប់មកទៀត Check file ដែលត្រូវ Upload ដោយកំណត់យកតែប្រភេទរូបភាព Jpeg ឬ Jpg ហើយមានទំហំតែ 512 KB ប៉ុណ្ណោះ ។ មើលរូបខាងក្រោម៖
watermark_text_isset_file
ជាលទ្ធផល អ្នកនឹងទទួលបានដូចរូបខាងក្រោម៖
29th-feb_watermark_text

កំណត់ចំណាំ៖ ក្នុងការបញ្ចូលរូបភាព លាយជាមួួយ watermark គឺប្រើប្រាស់ PHP function ជាច្រើន ដូចជា