របៀប Route VLAN អោយស្គាល់គ្នាដោយប្រើប្រាស់ Logical Connection និង Physical Connection

កាលពីអត្តបទមុន Techfree បានលើកយកនូវ VLAN មកបកស្រាយព្រមទាំងការ Setup របស់វាដោយប្រើប្រាស់ Packet Tracert. ជាទូទៅ VLAN ផ្សេងគ្នាមិនអាចស្គាល់គ្នាបានទេ ចុះធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើយើងចង់អោយ VLAN ២ ឬ ច្រើនអាចAccess ទៅរកគ្នាបានដើម្បីចង់ Share ឯកសារ ឬ ចង់ អោយ Access ទៅកាន់Internet ?