របៀប Route VLAN អោយស្គាល់គ្នាដោយប្រើប្រាស់ Logical Connection និង Physical Connection

2016-09-22 chamroeunrith

កាលពីអត្តបទមុន Techfree បានលើកយកនូវ VLAN មកបកស្រាយព្រមទាំងការ Setup របស់វាដោយប្រើប្រាស់ Packet Tracert. ជាទូទៅ VLAN ផ្សេងគ្នាមិនអាចស្គាល់គ្នាបានទេ ចុះធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើយើងចង់អោយ VLAN ២ ឬ ច្រើនអាចAccess ទៅរកគ្នាបានដើម្បីចង់ Share ឯកសារ ឬ ចង់ អោយ Access ទៅកាន់Internet ? 

ស្វែងយល់ពី LAN និង Virtual LAN (VLAN)

2016-09-20 chamroeunrith

តើអ្វីទៅជា Local Area Network (LAN)? LAN កើតចេញពីការភ្ជាប់កុំព្យូទ័រចាប់ពី២គ្រឿងឡើងទៅ ដើម្បី Share Resource ឬ ឯកសារផ្សេងៗ ឬ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែកចាយInternetគ្នាប្រើប្រាស់។ បើ LAN មួយមាន Computer ភ្ជាប់ដោយខ្សែផង និង ភ្ជាប់ដោយ Wireless តើចាត់ទុកជា LAN ដែរឬទេ? ចំនុចនេះក៏ចាត់ទុកថាជា LAN មួយដែរបើទោះឧបករណ៏ទាំងនោះត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយប្រើប្រាស់។