របៀបទទូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើជាមួយ Vue.Js

អត្ថបទនេះជាអត្ថបទទី៣ បន្ទាប់ពីអត្តបទរបៀបប្រើប្រាស់ Vue.js Javscript Framework ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះ នឹង បង្រៀនលោកអ្នកពីរបៀបប្រើ User input។ដើម្បីអោយអ្នកប្រើ អាចទំនាក់ទំនងនឹងកម្មវិធីនេះបាន លោកអ្នកអាចប្រើ v-on ធ្វើការសារាចរទៅនឹង Event  ដែលជា Methods នៅលើ Vue។

ឩទាហរណ៍៖ Techfree នឹងធ្វើការបង្រៀនលោកអ្នកអំពីការ ត្រឡប់អក្សដោយប្រើជាមួយ v-on ។ លោកអ្នកធ្វើការបង្កើត index.html សរសេកូដដូចខាងក្រោម៖

vue_inverst_text

នៅលើបន្ទាត់ទី 10 v-on:click មានន័យថា User ចុចលើ button នោះ function reverseMessage នឹងដំណើការ។លោកអ្នកធ្វើការបង្កើត user.js ហើយសរសេកូដដូចខាងក្រោម៖

vue_inverst_text2

នៅក្នុង Methods មាន function 1 គឺreverseMessage វាធ្វើនៅពេលដែល use ចុច ហើយ this.message.split(‘ ‘) មានន័យថា វាធ្វើការបំបែកអក្សរដោយអមដោយសញ្ញា ” “។Method reverse គឺសំរាប់ធ្វើការត្រលប់អក្ស ហើយ Method join(‘ ‘) គឺសំរាប់ធ្វើការភ្ជាប់ អក្សដែលនៅក្នុងសញ្ញា ” “។

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម

result_reverse_string1

  • របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យ (user Input)

vue ត្រូវបានផ្តល់ v-model ដែលជាProperty សំរាប់ធ្វើការទៅលើ Form input។

  1. New file >user_input.html សរសេកូដដូចខាងក្រោម

code_input

2. New File > user_input.js សរសេកូដដូចខាងក្រោម

code_input2

–  el: គឺជា Element សំរាប់ធ្វើការជាមួយ ID ដែលបានផ្តល់នៅលើ Template

– message គឺជាអញ្ញាត់ដែលតាងសំរាប់ទទួលតំលៃ ដែលយើងបានផ្តល់អោយ

កូដនៅខាងលើនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម

result_form_input