ការប្រើ Component នៅក្នុង Vue js

2016-12-18 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Component នៅក្នុង Vue js (javascript framewok)។ Component គឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលអាចអោយលោកអ្នកធ្វើការបន្ថែមមុខងារទៅលើ HTML elements ដោយការដាក់នៃបញ្ចូលនៃកូដ។ ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់លោកអ្នកអាចធ្វើកធ្វើអនុវត្ត ទៅលើឩទាហរណ៍ដែល Techfree បានផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម៖

ការប្រើ Template នៅក្នុង VueJS

2016-12-05 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយក របៀបប្រើប្រាស់ Template syntax នៅក្នុង Vue Js។  នៅក្នុងអត្ថបទនេះផងដែរ Techfree នឹងធ្វើការលើយក រូបមន្តមួយចំនួនយកមកធ្វើការបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូចខាងក្រោម ៖

ការប្រើ Conditionals Loop ក្នុង Vue.js

2016-10-28 Khemarak In

អត្ថបទនេះជាអត្ថបទបន្ទាប់ពី របៀបទទូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើជាមួយ Vue.Js ហើយអត្ថបទនេះនិយាយទៅលើ Conditional នឹង ការប្រើ Loop នៅលើ Vue.js។

របៀបទទូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើជាមួយ Vue.Js

2016-10-26 Khemarak In

អត្ថបទនេះជាអត្ថបទទី៣ បន្ទាប់ពីអត្តបទរបៀបប្រើប្រាស់ Vue.js Javscript Framework ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះ នឹង បង្រៀនលោកអ្នកពីរបៀបប្រើ User input។ដើម្បីអោយអ្នកប្រើ អាចទំនាក់ទំនងនឹងកម្មវិធីនេះបាន លោកអ្នកអាចប្រើ v-on ធ្វើការសារាចរទៅនឹង Event  ដែលជា Methods នៅលើ Vue។

របៀបប្រើប្រាស់ Vue.js Javscript Framework

2016-10-25 Khemarak In

អត្ថបទនេះនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Vue.js គឺជាប្រភេទ Javascript framework ដែលមានការរីកជាចំរើនទៅលើផ្នែក    (user Interface)។ Vue ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីជាការអនុម័តបន្ថែម ហើយ Lirbray គឺផ្តោតទៅលើ ការបង្ហាញ Layer ហើយ វាមានភាពងាយស្រូលក្នុងការយកមករូមបញ្ចូលជាមួយគម្រោងផ្សេងទៀតឬ Libray ដែលមានស្រាប់។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ Vue.js ធៀបទៅនឹង React និង​ Angular 2

2016-10-06 Samkhann Seang

Vue.js គឺជា Framework មួយនៃភាសា Javascript ដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើត និងរចនាគេហទំព័រ (Client Side) ឲ្យមានភាពទាក់ទាញ និងរស់រវើក។ វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា មានមុខងារពេញលេញ និងដំណើរការលឿន។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីការប្រៀបធៀបលក្ខណៈសម្បត្តិនៃ Vue.js ទៅនឹង Framework ដ៏ល្បីពីរទៀតគឺ React និង Angular 2។