ការប្រើ Conditionals Loop ក្នុង Vue.js

អត្ថបទនេះជាអត្ថបទបន្ទាប់ពី របៀបទទូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើជាមួយ Vue.Js ហើយអត្ថបទនេះនិយាយទៅលើ Conditional នឹង ការប្រើ Loop នៅលើ Vue.js។

សិក្សាទៅលើលក្ខខណ្ឌ

1. ការប្រើ Condition if  (v-if)

if_conditionនៅលើបន្ទាត់ទី9 v-if វាជា Condition សំរាប់ធ្វើការសិក្សាទៅលើលក្ខខណ្ឌ ថាតើវាពិតឬអត់ បើពិតវាធ្វើ បើមិនពិតទេវានឹង ចាកចេញ។

2.ការប្រើ Condition else (v-else)

else_condition

v-else វាលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើបន្ទាប់ពីលក្ខខណ្ឌខាងលើមិនពិត

ការប្រើ Loop

ក្នុងការប្រើ loop មាន property មួយឈ្នោះ v-for ឬ ហៅថា for loop ហើយមុខងារបស់វាសំរាប់ធ្វើការ Loop ទិន្នន័យមកបង្ហាញនៅលើ Template ដែលមានលក្ខណះជា Array បាន។

ឧទាហរណ៍៖

loop_use_vue-js

loop_use_vue-js2

យើងធ្វើការ loop ទិន្នន័យ ចេញពីអញ្ញាត់ todos ដែលមានតម្លៃជា Array យកមកបង្ហាញនៅលើ Page។

កូដខាងលើនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

result_loop_vue-js