របៀប login ទៅកាន់កម្មវិធីរបស់អ្នក ជាមួយ Facebook

អត្ថបទនេះ Techfree និងបង្ហាញពីរបៀប Login ចូលវេបសាយ ឬកម្មវិធីរបស់អ្នក ជាមួយ Facebook ។ ការធ្វើដូចនេះគឺជួយសំរួលដល់អ្នកប្រើមិនចាំបាច់បង្កើត ព័ត៌មានសំរាប់ Login ច្រើន។

1_fb

  • បំពេញ Account Facebook

2_fb

  • ចុចប្រអប់ Create App ឫ My Apps

3_fb

  • ចុចប្រអប់ Add a New App
  • បំពេញឈ្មោះ និង ជ្រើសរើស Category
  • ចុចប្រអប់ Create App ID

5_fb

  • ចុច Get Started របស់ Facebook Login

11

  • ជ្រើសរើសយក web

12

១) Tell Us about Your Website ដើម្បីកំណត់អោយ web site អាចដំណើរការជាមួយ Facebook log in

13

២) ចម្លងយកកូដទៅដាក់ក្នុងតំបន់ដែលយើងចង់បង្កើត Facebook log in

141718

ឧទាហរណ៍:

exampl_1 examp_2 លទ្ធផល:

result