រប្រៀបបង្កើត Models នៅក្នុង Django Framework

កាលពីមេរៀនមុន TECHFREE បានបង្ហាញពី “របៀបដំណើរការ Admin Site ជាមួយ Django Framework”  ដែលយើងដំណើរការ command “migrate” ដើម្បីបង្កើត Table។ អ្នកប្រាកដជាឆ្ងង់ហើយថា តើយើងចង់បង្កើត Table ថ្មីតាមតំរូវការធ្វើយ៉ាងណា? ។ ដូច្នោះហើយ TECHFREE នឹងបង្ហាញពី “រប្រៀបបង្កើត Models” ដើម្បីបង្កើត Table។

មុននឹងបង្កើត Models បានយើងត្រូវដំណើរការ command “python manage.py startapp webappname” ដើម្បីបង្កើតនូវ Folder Application។

ឧទាហរណ៍៖

create_app

បន្ទាប់ពីដំណើរការ command ខាងលើរួចយើងនឹងបាន Folder មួយឈ្មោះ webapp។

create_app_result

create_app_result1

សូមបើក settings.py ហើយបន្ថែមឈ្មោះ Folder ដែលយើងបានបង្កើតនោះ។ ដូចរូបភាពខាងក្រោម។

write_webapp

សូមបើក File models.py នឹងសរសេរកូដខាងក្រោមនេះ ៖

create_models_code

រួចហើយសូមដំណើរការ command “python manage.py makemigrations”

makemigrations

បន្ទាប់ពីដំណើរការ command រូចយើងនឹងបាន File មួយនៅក្នុង Folder migrations។

makemigrations_result

សូមដំណើរការ command “python manage.py sqlmigrate webappname filename” ដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។

run_sqlmigrations

បន្ទាប់មកសូមដំណើរការ command “python manage.py migrate”។

run_migrate

នៅពេលដំណើរការចប់យើងនឹបាន Table “major, student” សូមមើលលទ្ធផល៖

result_table