រប្រៀបបង្កើត Form ជាមួយ Django Framework

2016-11-02 Syden

កាលពីអត្ថបទមុន TECHFREE បានបង្ហាញពី “ស្វែងយល់ពី View នៅក្នុង Django Framework“។ ក្នុងអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពី “រប្រៀបបង្កើត Form ជាមួយ Django Framework”។ តើ Form គឺជាអ្វី? Form គឺជាធាតុនៃ HTML មួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួល និងបង្ហាញទិន្ន័យ។

ស្វែងយល់ពី View នៅក្នុង Django Framework

2016-11-01 Syden

នៅលើគេហទំព័រនីមួយៗ យើងតែងតែឃើញនូវទិន្នន័យ, រូបភាព, Menu, Footer នឹងការចរនា។ ដូច្នោះហើយអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពី “View នៅក្នុង Django Framework” ។ កាលពីអត្ថបទមុនយើងបានសិក្សាពី “រប្រៀបបង្កើត Models នៅក្នុង Django Framework” ដែលនៅក្នុងនោះមាន File មួយឈ្មោះថា “views.py” ផងដែរ។

រប្រៀបបង្កើត Models នៅក្នុង Django Framework

2016-10-28 Syden

កាលពីមេរៀនមុន TECHFREE បានបង្ហាញពី “របៀបដំណើរការ Admin Site ជាមួយ Django Framework”  ដែលយើងដំណើរការ command “migrate” ដើម្បីបង្កើត Table។ អ្នកប្រាកដជាឆ្ងង់ហើយថា តើយើងចង់បង្កើត Table ថ្មីតាមតំរូវការធ្វើយ៉ាងណា? ។ ដូច្នោះហើយ TECHFREE នឹងបង្ហាញពី “រប្រៀបបង្កើត Models” ដើម្បីបង្កើត Table។

របៀបដំណើរការ Admin Site ជាមួយ Django Framework

2016-10-25 Syden

កន្លងមក TECHFREE បានបង្ហាញពីរបៀងដំឡើង Django Framework នឹង របៀបតភ្ជាប់ MySQL Database ជាមួយ Django Framework ហើយនៅក្នុងការតភ្ជាប់ MySQL Database នោះយើងមានតែ Table “django_migrations” ទេមិន Table user នៅឡើយ។ ដូច្នោះហើយ TECHFREE នឹង បង្ហាញពី “របៀបដំណើរការ Admin Site ជាមួយ Django Framework” ដែលទាក់ទងជាមួយការបង្កើត Table ផងដែរ។

របៀបតភ្ជាប់ MySQL Database ជាមួយ Django Framework

2016-10-25 Syden

កាលពីអត្ថបទមុនយើងបានដឹងមកហើយ Django គឺជាអ្វី? ហើយក៏ដឹងពីរបៀបបង្កើត Project ថ្មីផងដែល។ នៅពេលដែលយើងបង្កើត Project ថ្មីមួយជាមួយ Django នោះគឺវាបានបង្កើត MySQLite Database ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដូច្នោះហើយអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកអំពី របៀបតភ្ជាប់ MySQL Database វិញម្តង។