ស្វែងយល់ពី View នៅក្នុង Django Framework

នៅលើគេហទំព័រនីមួយៗ យើងតែងតែឃើញនូវទិន្នន័យ, រូបភាព, Menu, Footer នឹងការចរនា។ ដូច្នោះហើយអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពី “View នៅក្នុង Django Framework” ។ កាលពីអត្ថបទមុនយើងបានសិក្សាពី “រប្រៀបបង្កើត Models នៅក្នុង Django Framework” ដែលនៅក្នុងនោះមាន File មួយឈ្មោះថា “views.py” ផងដែរ។

ជាដំបូងសូមចូលទៅកាន់ Folder Project ហើយបើក File “urls.py”។

go_to_project1

go_to_project_url

សូមបន្ថែមនូវ “include” នឹង “url” មួយបន្ទាត់ដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។ សំរាប់ “webapp” គឹជា Folder webapp ដែលយើងបានបង្កើតដោយប្រើ command “python manage.py startapp webapp“។

add_url_webapp

បន្ទាប់ពីបន្ថែមនូវ urls ហើយនៅពេលដំណើរការ Sever វានឹងបង្ហាញផ្ទាំង Error “Unable to connect”។ ដោយសារតែយើងបានផ្លាស់ប្តូរនូវ url default របស់វា។ ដូច្នោះសូមអនុវត្តន៍ដូចលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម។

error1

សូមចូល “webapp” រួចបង្កើត Folder “templates” > “webapp” នឹង File html ដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។

startapp_webapp

create_template_view

Code: layout.html

code_layout

Code: menu.html

code_menu

Code: index.html

code_index

Code: contact.html

code_contact

Code: about.html

code_about

សូមចូលទៅកាន់ Folder “webapp” បើក File “views.py” ហើយសរសេរកូដខាងក្រោមនេះ។

did_view

បន្ទាប់មកទៀតបង្កើត File “urls.py” នៅក្នុង Folder “webapp” រួចសរសេរកូដខាងក្រោមនេះ។

urls_view

បន្ទាប់ពីអនុវត្តន៍ដូចលក្ខខណ្ឌខាងលើរួច សូមវាយ command “python manage.py runserver” ដើម្បីដំណើរការ Server។ វានឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

index.html

homepage1contact.html

contact

about.html

about