របៀបធ្វើការ Read នឹង Write ជាមួយ Ruby

អត្តបទនេះនិយាយទៅលើការ Read ហើយនឹង Write Text Fileដោយប្រើជាមួយ Ruby Programming។ មុននឹងចូលដល់ការសរសេរកូដ Techfree នឹងពន្យល់ទៅលើ Method ហើយនឹង Property មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយ Read ហើយ នឹង Write ដូចនេះលោកអ្នកធ្វើការស្វែលយល់់ដូចខាងក្រោម។

method_read_write

  • ឧទាហរណ៍: របៀបធ្វើការ Read/Write ជាមួយ Text File

+ Write Text file

  1. បង្កើត File ថ្មី ឈ្មោះថា test.rb  ធ្វើការបញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម
  2. ធ្វើការបើក command សំរាប់ Window ដើម្បីធ្វើ Run ( cmd: E:\folder_project\TeachFree\Ruby\read>test.rb)
  3. បន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការ Run រួចនឹងឃើញ File ថ្មីមួយ test_list.txt នៅក្នុងទីតាំង Project របស់លោកអ្នក

write_txt

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកដំណើរការរួចក្នុង test_list.txt នឹងឃើញ អក្សរ(string) នៅក្នុងនោះ

text_exucute

+ Read File Text

  1. បង្កើត File ថ្មីមួយឈ្មោះ read_file.rb រួចធ្វើការសរសេរកូដដូចខាងក្រោម
  2. ធ្វើការបើក command សំរាប់ Window ដើម្បីធ្វើ Run ( cmd: E:\folder_project\TeachFree\Ruby\read>test.rb)

ruby_read_file1

លទ្ធផលក្នុងនឹងបង្ហាញក្នុង command

execute_read_fil2e