ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី Workflow component នៅក្នុង Symfony3

Workflow component ផ្ដល់នូវ tools សម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រងលំហូរនៃការងារ រឺក៏ កំណត់នូវ state machine។ នៅក្នុងជំនាន់ថ្មី 3.2 ៖ Workflow component ត្រូវបានណែនាំរួចមកហើយនៅក្នុង Symfony 3.2 ។ ខាងក្រោមនេះជាការពន្យល់អំពី ការតម្លើង Workflow component ការបង្កើត និងការប្រើប្រាស់វា។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ការណែនាំកម្មវិធី Microsoft Office PowerPoint 2016 បញ្ចប់

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៅមេរៀនមុនៗស្តីពីការណែនាំកម្មវិធី Microsoft Office PowerPoint 2016 នៅក្នុងកម្មវិធី Word 2016 ហើយនៅមេរៀនថ្មីមួយនេះស្វែងយល់ពីការណែនាំបន្ថែមនិងបញ្ចប់នៅមេរៀនមួយនេះ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបនៃការ Dump Workflows

កាលពីមុន Techfree បានធ្វើការបង្ហាញនូវអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពី Workflows Component ហើយ Techfree ក៏បានសន្យាផងដែរថានឹង ធ្វើការបង្ហាញនូវអត្ថបទមួយទៀតដែលនិយាយអំពីការ dump Workflows ។ ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការ debug នូវ workflows របស់អ្នកនោះ អ្នកអាច dump នូវតំណាងមួយនៃ workflow របស់អ្នកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៃ DumperInterface ។ ប្រើនូវ GraphvizDumper ដើម្បីបង្កើតនូវ រូបភាព PNG នៃ workflow ដែលបានកំណត់ដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទមុន ៖

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

CRUD នៅក្នុង Laravel 5.4

នៅក្នុងអត្ថបទមុនៗ​យើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីការ ទាញ Data, Insert  ចំនែកក្នុងអត្ថបទនេះ Tehcfree នឹងធ្វើការនិយាយអំពី CRUD នៅក្នុង Laravel 5.4 ។​ 

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី Variable C#

អត្ថបទនេះ Techfree និង ធ្វើកាពន្យល់លោកអ្នកអំពីការ Variable និង ការប្រកាស Variable ។ Variable ជាឈ្មោះតំណាងក្នុងការរក្សារទុកទិន្នន័យបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុង​ memory(RAM)នៅពេលដែលកម្មវិធីកំពុងដំណើរ ការ។ វានឹងត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញនៅ ពេលកម្មវិធីត្រូវបានបិទ ឬ ដោយការសេសេរកូដណាមួយ។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធីបោះឆ្នោតឬវាយតម្លៃដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ទស្សនិកជន (MARA)

តាមការសង្កេតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រសិនបើអ្នកមើល ឬអ្នកស្តាប់ចង់ធ្វើការឆ្លើយតប ឬផ្តល់មតិយោបល់ចំពោះកម្មវិធីអ្វីមួយ គឺមានភាពលំបាកណាស់មិនដឹងធ្វើការឆ្លើយតបតាមវិធីណានោះទេ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកនូវកម្មវិធីមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

របៀបចង Macro នៅលើកម្មវិធី Word 2016

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពីការស្វែង​យល់ពីការប្រើប្រាស់ មួយចំនួននៅលើកម្មវិធី Office Word 2016 ដែលបានបង្ហាញនូវការការប្រើប្រាស់ហើយនៅលើ​មេរៀននេះវិញនឹងសិក្សាបន្ថែមទៅលើការចង Macro នៅលើ Office Word 2016 ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការវាយអត្ថបទបានរហ័សនិងលឿន ។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងចំណាយនិងចំណូលសម្រាប់អ្នកនិងគ្រួសារអ្នក

គេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រកន្លងមកនៅពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកការប្រើប្រាស់នូវ កម្មវិធីមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលមានឈ្មោះថា (ច. ណ) មកបង្ហាញបន្ថែមនៅលើការ ប្រើប្រាស់របស់វាតើកម្មវិធីមួយនេះវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកប្រើប្រាស់? តោះសូមសិក្សាទាំងអស់គ្នា។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ដោះស្រាយបញ្ហា Migration នៅលើ Laravel 5.4

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហា Migrate។​ នៅពេលដែលយើងបង្កើត Project laravel ដំបូង ជាចាំបាច់ត្រូវមាន Database ដែលយើងធ្វើការបង្កើតវាដោយធ្វើការ  Migrate។