របៀបនៃការ Dump Workflows

កាលពីមុន Techfree បានធ្វើការបង្ហាញនូវអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពី Workflows Component ហើយ Techfree ក៏បានសន្យាផងដែរថានឹង ធ្វើការបង្ហាញនូវអត្ថបទមួយទៀតដែលនិយាយអំពីការ dump Workflows ។ ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការ debug នូវ workflows របស់អ្នកនោះ អ្នកអាច dump នូវតំណាងមួយនៃ workflow របស់អ្នកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៃ DumperInterface ។ ប្រើនូវ GraphvizDumper ដើម្បីបង្កើតនូវ រូបភាព PNG នៃ workflow ដែលបានកំណត់ដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទមុន ៖

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចរូបភាពខាងក្រោមនេះ ៖

ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើការ configure នូវ workflow របស់អ្នកជាមួយនឹង Symfony framework នោះអ្នកប្រហែលជា dump នូវ dot file ជាមួយនឹង WorkflowDumpCommand

ចំណាំ ៖ dot command គឺជាផ្នែកមួយនៃ Graphviz ។ អ្នកអាចដោនឡូដវានិងអានបន្ថែមទៀតអំពីវានៅលើ Graphviz.org