វីដេអូដែលគេមើលច្រើនជាងគេ នៅក្នង Youtube

បច្ចុប្បន្ន Youtube មានអ្នកប្រើទាំងអស់ប្រហែល ១.០០០.០០០.០០០ (១ ប៊ីលាន) នាក់ ហើយមានវីដេអូប្រហែល ៤.៩៥០.០០០.០០០ ត្រូវបានគេមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃ។  ក្នុងអត្ថបទនេះ TechFree នឹងលើកយកវីដេអូដែលគេ មើលច្រើនបំផុតចំនួន ១០ មកបង្ហាញ។ 

១)  បទចំរៀង Gangnam Style៖ មានចំនួនមើលប្រហែល ២.៦៥១.០៧៧.៧០៦ ដង

២) បទចំរៀង See You Again ៖ មានចំនួនមើលប្រហែល ២.០៥៨.០៨៥.១៥២ ដង

៣) បទចំរៀង Uptown Funk៖ មានចំនួនមើលប្រហែល ១.៨៦៣.២០៧.០៧០ ដង

៤) បទចំរៀង Sorry៖ មានចំនួនមើលប្រហែល ១.៨៤៨.៤៦៩.២៧៧ ដង

៥) បទចំរៀង Blank Space ៖ មានចំនួនមើលប្រហែល ១.៧៧៩.៩៥៥.២៦៥ ដង

៦) បទចំរៀង Hello៖ មានចំនួនមើលប្រហែល ១.៧២៨.៥៥៦.៧៩៦ ដង

៧) បទចំរៀង Shake It Off៖ មានចំនួនមើលប្រហែល ១.៦៥៥.១៤០.៥២៣ ដង

៨) បទចំរៀង Lean On៖ មានចំនួនមើលប្រហែល  ១.៦៣៩.១៦១.០៧៤ ដង

៩) តុក្តតា Masha and The Bear៖ មានចំនួនមើលប្រហែល  ១.៦៣៦.៣៧៤.៣០៥ ដង

១០) បទចំរៀង Bailando៖ មានចំនួនមើលប្រហែល  ១.៦២៤.៣៥៧.៩៦៩ ដង

យោលតាមទិន្នន័យនេះបង្ហាញថា វីដេអូរដែលគេនិយមមើលច្រើនជាងគេគឺភាគច្រើនគឺបទចំរៀង។