វីដេអូដែលគេមើលច្រើនជាងគេ នៅក្នង Youtube

2016-09-28 techfree

បច្ចុប្បន្ន Youtube មានអ្នកប្រើទាំងអស់ប្រហែល ១.០០០.០០០.០០០ (១ ប៊ីលាន) នាក់ ហើយមានវីដេអូប្រហែល ៤.៩៥០.០០០.០០០ ត្រូវបានគេមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃ។  ក្នុងអត្ថបទនេះ TechFree នឹងលើកយកវីដេអូដែលគេ មើលច្រើនបំផុតចំនួន ១០ មកបង្ហាញ។ 

វិធីទាញយក Youtube វីដេអូជាមួយភាសា​ Python

2016-06-28 techfree

មានវិធីជាច្រើនដើម្បីទាញយកYoutube វីដេអូ ដូចជាប្រើកម្មវិធី KeepVid Savefrom ជាដើម។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបទាញយកវីដេអូជាមួយភាសា Python ដែលអ្នកអាចប្រើសំរាប់បង្កើតកម្មវីធីទាញយកវីដេអូដោយខ្លួនឯងបាន។ តំបូងត្រូវទាញយកឯកសារកូតយោង Pafy ជាមុនសិន។ ឯកសារកូតយោង Pafy ប្រើសំរាប់វិភាគទិន្នន័យផ្សេងៗរបស់ Youtube ដូចជាឈ្មោះវីដេអូ ចំនួនមើលវីដេអូ ជាដើម។ 

បង្កើតវីដេអូ Youtube អោយ​លេងតគ្នាជាមួយ Youtube Javascript Player API

2016-06-26 techfree

ជាធម្មតាប្រសិនបើយើងមើលវីដេអូនៅគេហទំព័ររបស់ Youtube នោះយើងអាចមើលវីដេអូតគ្នាបាន ជាមួយ តារាង បទចំរៀង (playlist)។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញវីធីម៉្យាងទៀតដែលបង្កើតវីដេអូ Youtube អោយលេងតគ្នា នៅលើ គេហទំព័ររបស់អ្នកផ្ទាល់ដោយប្រើប្រាស់ Youtube Javascript Player API។