ស្វែងយល់អំពី Variable C#

អត្ថបទនេះ Techfree និង ធ្វើកាពន្យល់លោកអ្នកអំពីការ Variable និង ការប្រកាស Variable ។ Variable ជាឈ្មោះតំណាងក្នុងការរក្សារទុកទិន្នន័យបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុង​ memory(RAM)នៅពេលដែលកម្មវិធីកំពុងដំណើរ ការ។ វានឹងត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញនៅ ពេលកម្មវិធីត្រូវបានបិទ ឬ ដោយការសេសេរកូដណាមួយ។

  • របៀបនៃការបង្កើត variable

  • ការដាក់ឈ្មោះឲ្យ​ variable នៅក្នុងភាសា C# ការដាក់ឈ្មោះឲ្យ variable គឺ
  1. មិនអាចផ្តើមដោយលេខ
  2. អាចជាអក្សរពី​ a-z ឬ A-Z ឬលេខ 0-9
  3. គួរដាក់ឈ្មោះឱ្យមានន័យគ្រប់គ្រាន់
  4. មិនត្រូវមានផ្ទុកសញ្ញាពិសេស​ ដូចជា *, -, /, +, (, ), &, #, @,. ,\, “,….
  • ការផ្តល់តម្លៃឲ្យ variable

  1. សញ្ញា = ជាសញ្ញាសម្រាប់ផ្តល់តម្លៃទៅកាន់ variable
  2. អ្វីដែលស្ថិតពីក្រោយសញ្ញា =  គឺជាតម្លៃដែលត្រូវផ្តល់ទៅឲ្យ variable
  3. Variable អាចទទួលតម្លៃបានច្រើនដងប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វានឹងប្រែប្រួលទៅតាមតម្លៃដែលវាទទួលបានចុងក្រោយគេបង្អស់។តម្លៃមុនៗនឹងត្រូវបានបាត់បង់។

ឧទាហរណ៍៖