ការសិក្សាលើ Eloquent Model Laravel

អត្ថបទនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Eloquent Model ក្នុង Laravel framework ។ Eloquent​ Model គឺយើងប្រើវាសំរាប់ interact ទៅលើ Database or Table របស់យើង ហើយ យើងក៏ធ្វើការទាញ data យកមកដាក់លើ Website ឬ លុប Data នឹង Edit Data ជាដើម។ដូចនេះដើម្បីបង្កើត  Eloquent Model សូមចូលទៅកាន់ Command ដូចបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖

I. បង្កើត Eloquent​ Model

លោកអ្នកធ្លាប់បានរៀនរូចមកហើយពីកាេរបង្កើត database Migration ដែលមានឈ្មោះថា product ហើយខាងក្រោម Data ដែលអាចអោយលោកអ្នកទៅធ្វើការបញ្ចូលទៅ Table product យកទៅធ្វើការ Test បាន៖

+ Commond បង្កើត Model

CMD=>php artisan make:model Product

បន្ទាប់ពី Commond ដំណើការចប់លោកអ្នកនឹងឃើញ model ត្រូវាបានបង្កើតក្នុងProject លោកអ្នកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

Path: app/Product.php

ការភ្ជាប់Model ទៅកាន់ Table 

II. ការបង្កើត Controller 

ដើម្បីបង្កើត Controller ថ្មីមួយសំរាប់ product មួយនឹងដោយលោកអ្នកអាចធ្វើការចូលទៅកាន់ Commond ដូចបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖
CMD=>php artisan make:controller ProductController

បន្ទាប់ពី Commond ដំណើការចប់លោកអ្នកនឹងឃើញ Controller ត្រូវាបានបង្កើតក្នុងProject លោកអ្នកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

Path: app/Http/Controllers/ProductController.php

ដើម្បីប្រើប្រាស់ Model នៅក្នុង​ Controller នេះបានយើងត្រូវ  Import model: use App\product;

នៅលើបន្ទាត់ទី 12 : product::all(); គឺយើងធ្វើការចាប់យកទិន្នន័យទៅចេញពី table product

នៅលើបន្ទាត់ទី 13 : គឺយើងធ្វើកា return data ទៅកាន់ View  លើ  product.blade.php។

III. បង្ហាញទិន្នន័យ 
Rout:  Route::get(‘/product’, ‘ProductController@index’);

នៅខាងលើនេះយើងធ្វើការបង្ហាញទិន្នន័យជាលក្ខណះ Array() ដោយប្រើជាមួយ foreach array មក​​បង្ហាញនៅលើ Table។ ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលដែលបានមកពីLoop ខាងលើ។