កម្មវិធីវេបសាយរចនារូបភាពដែលគេនិយមប្រើ

ក្នុងការរចនារូបភាពឬកែលំអររូបភាព ប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តប្រើប្រាស់កម្មវិធីនៅលើតុ (Desktop Application) ដែលមានដូចជា៖ Photoshop, Gimp ….. ជាដើម អ្នកអាចជ្រើសរើសកម្មវិធីរចនារូបភាពផ្សេងៗនៅលើវេបសាយបានដោយងាយស្រួលនិងរហ័ស មិនបាច់ដំឡើងនៅលើកំុព្យូទ័ររបស់អ្នកនោះទេ។ ដែលកម្មវិធីពេញនិយមទាំងនោះមានដូចជា៖

១) Pixlr Editor

pixlr

កម្មវិធី Pixlr Editor មានឧបករណ៍រចនាច្រើន ដែលមានឧបករណ៍ដូចនឹងកម្មវិធី Photoshopដែរ។ វាជាជំរើសល្អសំរាប់អ្នករចនារូបភាព ហើយមានច្រើនជាង ២៥ ភាសាទៀតផង។  ប្រើប្រាស់មិនគិតថ្លៃ។

 

២) Fotor

fotor

កម្មវិធី Fotor ងាយស្រួលប្រើប្រាស់, មានគំរូរូបភាពស្រាប់អាចទាញដាក់ និងបន្ថែមអី្វដែលចង់បាន ដូចរចនាអក្សរជាដើម។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាចរចនជា Cover facebook, Youtube … ដែលមានទំហំស្រាប់។ កម្មវិធីនេះប្រើប្រាស់មិនគិតថ្លៃមានដែនកំណត់។

 

៣) PicMonkey

monkey

កម្មវិធី PicMonkey មានឧបករណ៍ច្រើនសំរាប់រចនា, មានរូបភាពគំរូស្រាប់ងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ កម្មវិធីនេះមិនគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ។

៤) BeFunky

 

befunky

កម្មវិធី BeFunky មានឧបករណ៍រចនាស្រស់ស្អាត ទាក់ទាញនឹងធ្វើឲ្យរូបភាពមានគុណភាពល្អ។ អ្នកអាចធ្វើការរចនារូបភាពជាលក្ខណៈកំប្លែងក៏បាន។ កម្មវិធីនេះមិនគិតថ្លៃទៅតាមការប្រើប្រាស់ទំហំការងាររបស់អ្នក ដែលមានដែនកំណត់។

 

៥) Ribbet

ribbet

កម្មវិធី Ribbet មានភាពទាក់ទាញ, កែប្រែរូបភាពល្អ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ អាចធ្វើជាលក្ខណៈរូបកំប្លែងទៀតផង។ កម្មវិធីនេះប្រើប្រាស់មិនគិតថ្លៃទេ។