កម្មវិធី Framework សំខាន់ៗប្រើសំរាប់បង្កើត HTML5 ហ្គេម

HTML5 ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់បង្កើតវេបសាយផ្សេងៗនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ហើយ HTML5 ក៏អាចប្រើសំរាប់បង្កើតហ្គេម បានដែរ។ ដើម្បីបង្កើត HTML5 ហ្គេម អ្នកត្រូវស្វែងយល់ពី Canvas និង WebGL ដែលជាផ្នែកមួយនៃ HTML5 ហើយនិង Javascript បន្ថែមទៀត។ ខាងក្រោមគឺជា Framework សំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអ្នកអាចប្រើជាជំនួយក្នុងការបង្កើត HTML5 ហ្គេមបានលឿន និងងាយស្រួល។

១) Pixi.JS

គឺកម្មវិធី Framework កូដបើកទូលាយដែលប្រើសំរាប់បង្កើត HTML5 ហ្គេមដោយមិនបាច់ប្រើឬប្រើ បច្ចេកទេស WebGL និង Canvas។

pixijs

២) Phaser

គឺកម្មវិធី Framework កូដបើកទូលាយដែលផ្អែកលើកម្មវិធី Pixi.JS ខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស WebGL និង Canvas។ អ្នកអាចប្រើ Javascript ឬ TypeScript ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងបង្កើតហ្គេម។ ហ្គេមដែលបង្កើតជាមួយកម្មវិធីនេះអាចបំលែងទៅជាហ្គេមដែលអាចប្រើជាមួយទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនបាន។

phaser

៣) PandasJs

គឺកម្មវិធី Framework កូដបើកទូលាយដែលប្រើសំរាប់បង្កើត HTML5 មួយផ្សេងទៀតមានមុខងារសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម។

pandajs