របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

2017-02-06 techfree

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree សូមបង្ហាញបន្ថែមនូវរបៀបប្រើប្រាស HTML Syntax ដែល Techfree ធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លះៗរួចមក់ហើយកាលពីអត្ថបទមុន។ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ Techfree និងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Syntax :<a href=”url”> link text </a>  មួយទៀតដែលគេប្រើវាសម្រាប់ភ្ជាប់ពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតនៅក្នុង ឬក្រៅទំព័រ ឬសម្រាប់ភ្ជាប់ពី ទំព័រមួយទៅទំព័រមួយទៀតដោយប្រើប្រាស់ Tag <a>​ ។ យើងអាចចុចលើតំណភ្ជាប់ណាមួយដើម្បីឲ្យវាទៅបើកឯកសារផ្សេងទៀតដែលមានតំណភ្ជាប់ជាមួយវា ឬ គ្រានតែយើងយក mouse ទៅដាក់លើតំណភ្ជាប់ណាមួយវានិងបង្ហាញនូវឈ្មោះ ទីតាំងដែលយើងចង់ឲ្យវាទៅបើកនោះ។

របៀបប្រើប្រាស់ ASIDE នៅក្នុង HTML5

2016-10-26 Chivey Voeurn

ASIDEគឺជាស្លាករបស់ HTML5 ដែរមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនិង DIV ដែរតែ ASIDE ត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ពន្យល់ន័យទៅឲ្យអត្ថបទណាដែរទាក់ទងនិងគ្នាឬសំរាប់ពន្យល់ន័យទៅឲ្យមាតិការ ។

ស្វែងយល់ពី figure និង figcaption នៅក្នុង HTML5

2016-10-22 techfree

<figure> ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ស្រោប រូបភាព ដ្យាក្រាម ឬ ឯកសារណាមួយ។ ចំណែក <figcaption> ប្រើសំរាប់នៅក្នុង<figure> សំរាប់ធ្វើជាចំណងជើងពន្យល់ពីរូបភាព ដ្យាក្រាម ឬ ឯកសារនោះ។

របៀបប្រើប្រាស់ Progress Tag នៅក្នុង HTML5

2016-10-18 Sary Chreoun

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Tag <progress> នៅក្នុងភាសា HTML 5  ដែល Tag <progress>នេះយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ ថាវាកំពុងតែដំណើរការទៅលើសកម្មភាពអ្វីមួយ។

របៀបបង្កើត Media Player​ HTML5 with VideoJs

2016-10-18 Khemarak In

នៅអត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការបង្រៀនលោកអ្នកពីរបៀបបង្កើត Media Player ជាមួយ HTML5 ដែលធ្វើការភ្ចាប់ជាមួយ Videojs។ Videojs គឺជា Player Framework មួយដែលគេបង្កើតឡើងសំរាប់ធ្វើការជាមួយ វីដេអូ ហើយវាមានភាពងាយស្រូល ក្នុងការកំនត់ទៅលើវាដោយមិនមានភាពស្មុកស្មាញឡើយ។ Videojs វាមានសារៈសំខាន់សំរាប់អ្នក បង្កើតវេបសាយដែល ចង់យកវីដេអូយកមកដាក់លើវេបសាយដែលមានលក្ខណះស្រស់ស្អាតជាងមុននោះ។ មុននឹងការសរសេរកូដ Techfree នឹងបង្ហាញលោកអ្នអំពីដោនឡូត Videojs នឹងធ្វើការកំនត់លើវាទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

ស្វែងយល់ពី article នៅក្នុង HTML5

2016-10-17 Khemarak In

HTML5 គឺជាភាសាមូលដ្ឋានគ្រិះសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតគេហទំព័រដែលមានលក្ខណៈមិនសូវផ្លាស់ប្តូរ (Static) ។ ក្នុងចំនុចនេះ Techfree នឹងលើក article tag  ថ្មីរបស់ HTML5 មកបង្ហាញ។

ការដាក់បង្ហាញឯកសារជា PDF នៅលើគេហទំព័រ

2016-10-17 Sary Chreoun

នៅលើវេបសាយរបស់យើង អាចបង្ហាញឯកសារជា អត្ថបទ រូបភាព ហើយសូម្បីតែឯកសារ PDF បានយ៉ាងងាយស្រួលដោយការប្រើកូដ HTML សាមញ្ញក្នុងការតភ្ជាប់ទៅកាន់ឯកសារ PDF ។

បញ្ជីនៅក្នុង HTML5 (HTML5 Lists)

2016-10-17 techfree

បញ្ជីមិនតាមលំដាប់ (Unordered lists)នៅក្នុង HTML5 ត្រូវបានប្រើស្លាក <ul>។ ធាតុបញ្ជីនីមួយៗចាប់ផ្តើមដោយស្លាក <li>។ តាមលំនាំដើមបញ្ជីធាតុទាំងអស់នឹងត្រូវបានសម្គាល់ជា bullet (រង្វង់ខ្មៅតូច) ។

ស្វែងយល់ពី Section នៅក្នុង HTML5

2016-10-15 Sross Viech

HTML5 គឺជាជំនាន់ទី 5 របស់ HTML ដែលមានពាក្យពេញថា Hyper Text Markup Language ដែលប្រើសំរាប់បង្កើតគ្រោងឆ្អឹងរបស់គេហទំព័រ ហើយនៅក្នុង HTML5 មានស្លាក (Tag) ជាច្រើនប្រើសំរាប់បង្កើតគេហទំព័រមានដូចជា ៖ <div>, <section>, <table>,<span> … ។ល។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ស្លាកមួយរបស់ HTML5 គឺ <section></section> ។

1 2