ការដាក់បង្ហាញឯកសារជា PDF នៅលើគេហទំព័រ

Display File pdf on web site

នៅលើវេបសាយរបស់យើង អាចបង្ហាញឯកសារជា អត្ថបទ រូបភាព ហើយសូម្បីតែឯកសារ PDF បានយ៉ាងងាយស្រួលដោយការប្រើកូដ HTML សាមញ្ញក្នុងការតភ្ជាប់ទៅកាន់ឯកសារ PDF ។

សូមមើលរបៀបបង្ហាញខាងក្រោម៖
១) ធ្វើការ Upload ទៅលើគេហទំព័រ ឬ Drive ណាមួយដែលយើងចង់ទុក ដូចជា Dropbox , OneDrvie ជាដើម។

២) ធ្វើការបើក គេហទំព័រណាមួយដែលមាន File pdf បន្ទាប់មក Copy link នៅក្នុង URL

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

ne2

ចូលទៅកាន់ Tool http://itools.com/tool/google-docs-viewer-pdf-ppt?q=&submit=View&tool=google-docs-viewer-pdf-ppt យក URL ដែលយើងបាន Copy ទៅដាក់ក្នុង ប្រអប់បង្ហាញ បន្ទាប់មកចុច View

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

ne3

នោះវានឹងបង្ហាញដូចរូប៖

ne4

៣) Copy link URL មានដូចរូបខាងលើយកទៅដាក់កន្លែងណាមួយដែលយើចង់បង្ហាញ ដោយយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរ ឈ្មោះ Domain name  ផ្នែកនៃ file ដែលយើងបានទុក នឹង ឈ្មោះ File

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

new6

លទ្ធផលបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម៖

ne7