របៀបប្រើប្រាស់ ASIDE នៅក្នុង HTML5

ASIDEគឺជាស្លាករបស់ HTML5 ដែរមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនិង DIV ដែរតែ ASIDE ត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ពន្យល់ន័យទៅឲ្យអត្ថបទណាដែរទាក់ទងនិងគ្នាឬសំរាប់ពន្យល់ន័យទៅឲ្យមាតិការ ។

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ស្តីអំពី ASIDE ៖

នៅបន្ទាត់ទី១០ដល់បន្ទាត់ទី១៥នេះគេបានប្រើប្រាស់ ASIDE សំរាប់ពន្យល់អត្ថន័យឲ្យទៅ SECTION គឺជាការពន្យល់ន័យទៅឲ្យចំណងជើងនៃអត្ថបទនោះផងដែរ ។

code-aside

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ទផលដែរទទួលបាន៖

 

capture%e1%9f%a1