របៀបបង្កើតផែនទីនៅលើរូបភាពជាមួយកម្មវិធីGIMP

2016-10-27 Chivey Voeurn

GIMP គឺជាកម្មវិធីមួយប្រភេទដែរផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការបង្កើតផែនទីនៅលើរូបភាពសំរាប់កំណត់ទីតាំងណាមួយដែរយើងចង់បង្ហាញឲ្យគេងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកនៅលើវេបសាយ ។

របៀបប្រើប្រាស់ ASIDE នៅក្នុង HTML5

2016-10-26 Chivey Voeurn

ASIDEគឺជាស្លាករបស់ HTML5 ដែរមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនិង DIV ដែរតែ ASIDE ត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ពន្យល់ន័យទៅឲ្យអត្ថបទណាដែរទាក់ទងនិងគ្នាឬសំរាប់ពន្យល់ន័យទៅឲ្យមាតិការ ។

របៀបដំឡើង CodeIgniter

2016-10-25 Chivey Voeurn

CodeIgniter គឺជា Framework របស់ភាសា PHP មួយដែលមានការពេញនិយមប្រើប្រាស់ផងដែរហើយសំរាប់ការដំឡើងវិញគឺមានភាពងាយស្រួលមិនមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេ ។

ស្វែងយល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរទំព័រនៃគេហទំព័រជាមួយ Javascript

2016-10-16 Chivey Voeurn

នៅក្នុងគេហទំព័រនីមួយៗតែងតែមានទំព័រច្រើនហើយយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពីទំព័រមួួយទៅទំព័រមួយទៀតដើម្បីចូលទៅមើលអ្វីផ្សេងៗទៀត ។ ការផ្លាស់ប្តូរទំព័រនៃគេហទំព័ររបស់អ្នកគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើ href=”” របស់ HTML ក៏បានដែរគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ Javascript សំរាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទំព័របានដូចគ្នាដែរ។

របៀបបង្កើតរូបភាពផែនទី (Image Map) នៅក្នុង HTML

2016-10-14 Chivey Voeurn

នៅក្នុងHTMLយើងអាចបង្កើតផែនទីនៅលើរូបភាពបានដើម្បីធ្វើកំណត់គោលដៅនៃទីតាំងណាមួយបានដើម្បីមានភាពងាយស្រួលសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្វែងរកទីតាំងនោះ។

របៀបការពារគេហទំព័រមិនឲ្យគេថតចំលងអត្ថបទ

2016-10-13 Chivey Voeurn

នៅលើគេហទំព័រនីមួយៗតែងតែមានព័ត៌មាន ឬអត្ថបទផ្សេងៗសំរាប់ដាក់នៅលើគេហទំព័រនោះជាពិសេសគេហទំព័រដែរស្តីអំពីព័ត៌មាន ឬគេហទំព័រដែរធ្វើការបង្រៀន ឬអប់រំផ្សេងៗ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការការពារគេហទំព័ររបស់អ្នកពីការលួចចំលងព័ត៌មាន ឬអត្ថបទ តាមរយៈ Ctrl +C ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីនេះមិនអាចការពារការថតចំលងទាំងស្រុងនោះទេ ព្រោះចំពោះអ្នកចេះ IT គេអាចរកវិធីផ្សេងពីនេះដើម្បីថតចំលង តែក៏ជាវិធីធ្វើឲ្យអ្នកដែរចង់ថតអត្ថបទរបស់យើងមានផលលំបាកខ្លះៗដែរ។

ការផ្ទុកទិន្នន័យតាមរយៈ Local storage ជាមួយ HTML5

2016-10-10 Chivey Voeurn

Local storage: ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងសំរាប់ធ្វើការផ្ទុកទិន្នន័យដោយផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser)។ តាមរយៈបច្ចេកទេស Local storage គេអាចរក្សាទិន្នន័យផ្សេងៗជាមួយកម្មវិធីមើលវេបសាយ ហើយក៏អាចប្រើទិន្នន័យទាំងនោះ នៅពេលមិនមានអុីនធឺណិត។

ភាពខុសគ្នារវាង DIV និង SPAN

2016-10-08 Chivey Voeurn

នៅក្នុង HTML បើសិនជាយើងចង់ធ្វើការខ្ចប់រាល់បណ្តា Element ឲ្យទៅជាបណ្តុំតែមួួយគឺយើងមានជំរើសពីរក្នុងការធ្វើឲ្យរាល់បណ្តា Element នោះទៅជាក្រុមតែមួយដោយប្រើ DIV និង SPAN ។

របៀបបង្កើត Form នៅក្នុង HTML5

2016-10-06 Chivey Voeurn

HTML5 គឺជាការធ្វើឱ្យទាន់សម័យនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុននៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ HTML។ ហើយ Form ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ទទួលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើ។ អត្ថបទនេះនឹងលើកយកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្កើត FORM ជាមួយ HTML5។