របៀបប្រើប្រាស់ MathML នៅក្នុង HTML5

MathML មានបំណងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសរសេររូបមន្តគណិតវិទ្យា នៅលើវេបសាយ។ អត្ថបទនេះនឹងលើកយករបៀបសរសេរ MathML នៅក្នុង HTML5។

កម្មវិធីមើលវេបសាយ (web browsers) ភាគច្រើនអាចបង្ហាញស្លាក MathML បាន។ ប្រសិនបើកម្មវិធីមើលវេបសាយរបស់អ្នកមិនអាចបង្ហាញស្លាក MathML ទេ អ្នកត្រូវប្រើកំណែចុងក្រោយបំផុតរបស់ Firefox  ។

១) ឧទាហរណ៍ MathML

mathml-elements

យើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

mathml-elements-result

២) MathML ជាតួអក្សរ (MathML Characters)
ខាងក្រោមនេះគឺបន្ថែមការប្រើប្រាស់តួអក្សរ។

charactor-coding

យើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

charactors-mathml

៣) ម៉ាទ្រីស MathML (MathML Matrix)
ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមត្រូវបានប្រើជាម៉ាទ្រីស (Matrix)

matrix-coding

យើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

matrix-mathml