របៀបបង្កើត Navbar ក្នុង Bootstrap

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើត Navbar ក្នុង Bootstrap 3 យើងត្រូវយល់ដឹងចំនុចមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតវាដូចជា៖

១) របៀបបង្កើត Navbar

ឧទាហរណ៍៖

1_navbar

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

12_navbar

២) របៀបដាក់  Dropdown ជាមួយ Navbar

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

dropdown dropdown2

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

dropdown3

៣) របៀបដាក់ Label អោយនៅចុងខាងស្តាំ Navbar

ឧទាហរណ៍៖

lws12345

2_right

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

3_right

៤)  របៀបដាក់ Button, Form ក្នុង Navbar

ឧទាហរណ៍៖

form

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

formend

៥) របៀបដាក់  Navbar អោយនៅជាប់ខាងលើ

ឧទាហរណ៍៖

1top

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

navbertop

៦) របៀបដាក់  Navbar អោយនៅជាប់ខាងក្រោម

ឧទាហរណ៍៖

1borrom

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

bottom

៧) របៀបប្រើប្រាស់  Navbar ជាមួយ Branh អោយមានភាពទាក់ទាញ

ឧទាហរណ៍៖

xxzxzzxzx

2brach

 

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

endprach