របៀបដំណើរការ Admin Site ជាមួយ Django Framework

កន្លងមក TECHFREE បានបង្ហាញពីរបៀងដំឡើង Django Framework នឹង របៀបតភ្ជាប់ MySQL Database ជាមួយ Django Framework ហើយនៅក្នុងការតភ្ជាប់ MySQL Database នោះយើងមានតែ Table “django_migrations” ទេមិន Table user នៅឡើយ។ ដូច្នោះហើយ TECHFREE នឹង បង្ហាញពី “របៀបដំណើរការ Admin Site ជាមួយ Django Framework” ដែលទាក់ទងជាមួយការបង្កើត Table ផងដែរ។

សូមវាយ command ចូលទៅកាន់ Project Folder របស់អ្នកហើយដំណើរការនូវ command “python manage.py migrate”។

run_migrate

បន្ទាប់ពីដំណើរការ command ខាងលើរួចអ្នកនឹងបាន Table ជាច្រើនដូចរូបភាពខាងក្រោម៖

run_migrate_result

បន្ទាប់មកទៀតសូមដំណើរការ command “python manage.py createsuperuser” ដើម្បីបង្កើត superuser។ ហើយអ្នកត្រូវវាយនូវ Username, Email, Password ដូចរូបភាពខាងក្រោម។

django_createsuperuser

 

ហើយចាប់ផ្តើមដំណើរការ Server “python manage.py runserver”។

run

បន្ទាប់មកអ្នកវាយ URL នៅលើ Browser “http://127.0.0.1:8000/admin”

login_from1

 

បន្ទាប់ពីអ្នក Login ចូលរួច។

site_admin