របៀបតភ្ជាប់ MySQL Database ជាមួយ Django Framework

កាលពីអត្ថបទមុនយើងបានដឹងមកហើយ Django គឺជាអ្វី? ហើយក៏ដឹងពីរបៀបបង្កើត Project ថ្មីផងដែល។ នៅពេលដែលយើងបង្កើត Project ថ្មីមួយជាមួយ Django នោះគឺវាបានបង្កើត MySQLite Database ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដូច្នោះហើយអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកអំពី របៀបតភ្ជាប់ MySQL Database វិញម្តង។

មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការតភ្ជាប់ MySQL Database យើងត្រូវ៖

  • ដំឡើងនូវ “pymysql” សូមដំណើរការ command “pip install pymysql
  • ដំឡើងនូវ “mysqlclient” សូម ទាញយក/Download

ឧទាហរណ៍៖ ការដំឡើងនូវ “pymysql”

install_pymysql

នៅពេលដែលអ្នកដំណើរការ command ខាងលើចប់ សូមដំណើរការ command “import pymysql” ប្រសិនបើអត់មានបញ្ហាអ្វីនោះ pymysql ដណើរការហើយ។

run_pymysql

ឧទាហរណ៍៖ ការដំឡើងនូវ “mysqlclient”

ពេលដែលអ្នក ទាញយកមកហើយសូមដំណើរការ command ចូលទៅកាន់ Folder ដែលអ្នករក្សាទុក្ខ File “mysqlclient” នោះរួចវាយនូវ command “pip install name file mysqlclient“។ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖

install_mysqlclient

បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបង្កើត Database ថ្មីមួយ៖

db_blank

change_host_db

សូមបើកកូដរបស់អ្នកបន្ទាប់មកធ្វើការកែរប្រែនៅ File “settings.py” ដែលអ្នកបានឃើញកូដខាងលើនេះ។ នៅបន្ទាត់ 78, 79 ដែល TECHFREE បានបិតមិនអោយដំណើរការនោះ គឺជាកូដដែលតភ្ជាប់ជាមួយ MySQLite Database។ ដូច្នោះអ្នកត្រូវសរសេរកូដដើម្បីតភ្ជាប់ ជាមួយ MySQL database ដូចខាងលើនេះ។

សូមវាយ command ដើម្បីដំណើការ Server “python manage.py runserver”

django_work

បន្ទាប់ពីអ្នកបានដំណើរការ Server រួចយើងនឹងបាន Table មួយឈ្មោះ “django_migrations”។

mysql_table