របៀបដំឡើង Django Framework

Django គឺជា Framework មួយនៃភាសា Python ដែលអាចអោយយើងប្រើប្រាស់បង្កើតវេបសាយ (Web Development)។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញអំពីរបៀបដំឡើង Django Framework។

ដំបូងអ្នកត្រូវវាយនូវ “pip install Django==1.10.2” សំរាប់ Version Django 1.10.2 ប្រសិនបើអ្នកចង់ដំឡើងនូវ Version ផ្សេងៗទៀតសូមចូលទៅកាន់៖ Django

ឧទាហរណ៍៖ ការបង្កើត Project

សូមវាយនូវ command “django-admin startproject nameproject

create_project

បន្ទាប់ពីដំណើរការ command ខាងលើយរួចអ្នកនឹងបាន Folder Project។

create_project_result1

សូមវាយនូវ command “python manage.py runserver”

run_django

សូមចូលទៅ Browser ហើយវាយនូវ URL ដែលមានស៊ុមពណ៌ក្រហម។

django_work

នូវពេលចេញលទ្ធផលដូចខាងលើនេះមានន័យថា Django Framework យើងដំណើរការហើយ។