របៀបភ្ជាប់ Laravel ជាមួយនឹង MySQL

អត្ថបទមុន Techfree បានបង្ហាញ ” របៀបដំឡើង Laravel Framework ” ម្តងរួចមកហើយ។ ដូច្នេះអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបភ្ជាប់ Laravel ជាមួយនឹង MySQL ។

នៅក្នុង Folder Project -> config-> database.php អ្នកនឹងឃេីញចំនុចដូចរូបខាងក្រោមនេះ ៖

configdatabase

អ្ឲកអាចមើលឃេីញនៅរូបខាងលើនោះគឺជាការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការតភ្ជាប់ laravel ជាមួយនឹង មូលដ្ឋានទិន្នន័យ MySQL ប៉ុន្តែវាមិនមែនការធ្វើបែបនេះទេ។ អ្នកអាចធ្វើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (database) របស់អ្នកនៅ .evn  ដូចរូបខាងក្រោម៖

config-2

អ្នកអាចកំណត់រចនាសម័្ពន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (database) របស់អ្នកក្នុងឯកសារ .env  ដូច្នេះមិនផ្លាស់ប្តូរអ្វីនោះទេនៅ app\config\database.php ៕