ស្វែងយល់ពី JDBC Driver

JDBC Driver គឺជាប្រភេទ Software មួយដែលអាចធ្វើការ ភ្ជាប់ទៅកាន់ Database ដើម្បីអោយ Java Application ធ្វើការជាមួយនឹង Database បាន។ ១) ប្រភេទ Technology ដែលធ្វើការជាមួយ Database បានដោយយប្រើប្រាស់ ភាសា Java។ ២) JDBC  ធ្វើការ Access the database ដោយប្រើប្រាស់ Java Application។ ៣) JDBC ផ្ដល់អោយ Java API សម្រាប់ ធ្វើការ Updating នឹង Querying Relational Database ដោយប្រាស់ Structured Query Languages (SQL) ។

JDBC Driver ក៏ជា java API ដែលធ្វើការ ភ្ជាប់ នឹង Execute query  ជាមួយ Database។ JDBC API ប្រើប្រាស់ jdbc driver ភ្ជាប់ជាមួយ  Database។

សូមមើលរូប.៖

java_jdbc_driver_api

JDBC Driver មានបួនប្រភេទគឺ៖

១. JDBC-ODBC bridge driver

JDBC-ODBC ជាស្ពានមួួួយដែលចម្លង់ ODBC ភ្ជាប់ ទៅកាន់ Database។  JDBC-ODBC bridge driver នឹងធ្វើការបម្លែង JDBC method Call ទៅកាន់ មុខងារ ODBC ។

សូមមើលរូប៖

JDBC-ODBC bridge driver

គុណសម្បត្តិរបស់វាគឺ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ភ្ចាប់ទៅកាន់ Database។

គុណវិបត្តិ របស់វាគឺ ODBC driver ត្រូវតែធ្វើការតំឡើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន Client ។

២.Native-API driver (partially java driver)

Native-API driver (partially java driver) ប្រើប្រាស់ Client Site libraries នៃ Database ។ driver បម្លែង JDBC method  Call ទៅកាន់ native  នៃ Database API ។ វាមិនត្រូវបានសរសេរទាំងស្រុងនៅក្នុង Java។

សូមមើលរូប៖

Native_API_Driverគុណវិបត្តិ របស់វាគឺ performance upgraded than JDBC-ODBC bridge driver.

គុណវិបត្តិ របស់វាគឺ ODBC driver ត្រូវទែធ្វើការតំឡើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន Client។

Vendor client library ក៏ត្រូវការតំឡើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន Client ដែរ។

៣. Network Protocol driver (fully java driver)

Network Protocol driver ប្រើប្រាស់ middleware (application server) បម្លែង JDBC Call ដោយផ្ទាល៉ ឫ មិនផ្ទាល់ទៅកាន់ vendor-specific database protocol។ វាត្រូវបានសរសេរយ៉ាងពេញលេងក្នុង Java ។

សូមមើលរូប៖

Native driverគុណវិបត្តិ របស់វាគឺមិនត្រូវការ client side library ពីព្រោះ application server អាចធ្វើការបានច្រើន ។

គុណវិបត្តិ របស់វាគឺ Network support តម្រូវអោយមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីន Client ។

តម្រូវអោយ database-specific ការសរសេរកូដដែលនឹងត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងថ្នាក់កណ្តាល។

៤.  Thin driver (fully java driver)

thin driver បម្លែង JDBC  Call ដោយផ្ទាល់ ទៅកាន់ vendor-specific database protocol ពីព្រោះវាត្រូវបានស្គាល់ដោយ thin drive ។ វាត្រូវបានសរសេរយ៉ាងពេញលេងក្នុង Java ។

សូមមើលរូប៖

thin Driver

 

គុណវិបត្តិ របស់វាគឺការប្រសើរជាង Driversរផ្សេងទៀតទាំងអស់។ មិនតម្រូវអោយមានការតម្លើង Software នៅក្នុងម៉ាស៊ីន ។ គុណវិបត្តិ របស់វាគឺ ត្រូវបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុង ក្នុង Database ។