របៀបប្រើប្រាស់ Modal Window ជាមួយ Tingle JavaScript

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Modal Window ជាមួយ Tingle JavaScript ដែលវាមានសារប្រយោជន៍ក្នុងការបង្ហាញផ្ទាំង Modal Window  ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានធ្វើការចុចទៅលើអ្វីមួយដូចជា ប៊ូតុនជាដើម ដែលយើងបានធ្វើការកំណត់ទៅអោយវា។

Window Modal Tingle ជាកម្មវិធីសាមញ្ញមួយ សម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញផ្ទាំង Modal Window ដែលត្រូវបានសរសេរដោយកូដ JavaScript ជាងនេះទៅទៀត Window Modal អាចអោយយើងធ្វើការកែកូដ CSS និង ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកូដ CSS បានផងដែរ។

នៅក្នុងផ្ទាំង Window Modal នោះអាចមានដូចជាអត្ថបទ ឬ អាចជាអ្វីផ្សេង អាស្រាយទៅលើយើងចង់ធ្វើការកំណត់ទៅអោយ។

របៀបបង្កើតផ្ទាំង Window Modal Tingle 

១) ចូលទៅកាន់ Link : http://robinparisi.github.io/tingle/  បន្ទាប់ចុចលើពាក្យ Source code on GitHub យកពាក្យថា Download

២) ធ្វើការហៅកូដមកប្រើ

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

link

សូមមើលឧទារណ៍ពេញ៖

htmlcodejavascriptcodeលទ្ធផលចេញដូចខាងក្រោម៖newresultបន្ទាប់មកសូមចុចលើប៊ូតុន Welcome to techfree វានឹងចេញដូចខាងក្រោម៖

result1