របៀបប្រើប្រាស់នឹង បង្កើត Menu CSS

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបនៃការបង្កើត ឬរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Menu នៅក្នុង CSS ដែលគេហទំព័រភាគច្រើនមិនអាចខ្វះបាន។

សម្រាប់ Menu យើងអាចធ្វើការបង្កើតឡើងដោយប្រើកូដ HTML  ជាមួយនិង កូដ CSS ដែលអាចអោយយើងធ្វើការរចនាបានទៅតាមអ្វីដែលយើងចងបាន។

ការយកកូដ HTML មកប្រើគឺ CSS ធ្វើការស្វែងរក a list របស់កូដនៅក្នុង HTML។

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

stylestyle1body

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

result