របៀបបង្កើត flowchart ជាមួយ jQuery

2016-12-27 Saradeth Pann

គំនូសតាងផ្សេងៗ ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ពន្យល់ពីអ្វីមួយ អោយមានភាពងាយស្រួលយល់។ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូសគំនូសតាងផ្សេងៗ (flow chart) ដោយប្រើប្រាស់ Javascript។ 

របៀបបង្កើត Carousel

2016-12-19 Saradeth Pann

Siema.js គឺ កម្មវិធីជំនួយ javascript មួយដែលសំរាប់ប្រើទាញអូសជាលក្ខណៈ slide។ ហើយជាពិសេសវា គឺជាកូដបើកចំហ (Open Source) ។ យើងអាចទាញយកប្រភពកូដពី Siema from Github ។

របៀបប្រើ Typeahead.js

2016-12-06 Saradeth Pann

Typeahead.js គឺជាបណ្ណាល័យ JavaScript មួយអាចបត់បែនបានដែលផ្តល់នូវមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់ការបង្កើត typeaheads។

របៀបទទូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើជាមួយ Vue.Js

2016-10-26 Khemarak In

អត្ថបទនេះជាអត្ថបទទី៣ បន្ទាប់ពីអត្តបទរបៀបប្រើប្រាស់ Vue.js Javscript Framework ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះ នឹង បង្រៀនលោកអ្នកពីរបៀបប្រើ User input។ដើម្បីអោយអ្នកប្រើ អាចទំនាក់ទំនងនឹងកម្មវិធីនេះបាន លោកអ្នកអាចប្រើ v-on ធ្វើការសារាចរទៅនឹង Event  ដែលជា Methods នៅលើ Vue។

របៀបប្រើប្រាស់ Vue.js Javscript Framework

2016-10-25 Khemarak In

អត្ថបទនេះនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Vue.js គឺជាប្រភេទ Javascript framework ដែលមានការរីកជាចំរើនទៅលើផ្នែក    (user Interface)។ Vue ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីជាការអនុម័តបន្ថែម ហើយ Lirbray គឺផ្តោតទៅលើ ការបង្ហាញ Layer ហើយ វាមានភាពងាយស្រូលក្នុងការយកមករូមបញ្ចូលជាមួយគម្រោងផ្សេងទៀតឬ Libray ដែលមានស្រាប់។

របៀបប្រើប្រាស់ Modal Window ជាមួយ Tingle JavaScript

2016-10-21 Sary Chreoun

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Modal Window ជាមួយ Tingle JavaScript ដែលវាមានសារប្រយោជន៍ក្នុងការបង្ហាញផ្ទាំង Modal Window  ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានធ្វើការចុចទៅលើអ្វីមួយដូចជា ប៊ូតុនជាដើម ដែលយើងបានធ្វើការកំណត់ទៅអោយវា។

របៀបបង្កើតនាឡិការាប់ពេលវេលាជាមួយនឹង FlipClock

2016-10-21 Sross Viech

នាឡិកា(Clock) គឺជាឧបករណ៍សំរាប់កំនត់ពីពេលវេលាសំរាប់ឲ្យយើងដាក់គោលដៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ ឲ្យបានច្បាស់លាស់និងជាការបង្ហាញនូវរយៈពេលមួយផងដែរ ។ TechFree សូមលើកយកនូវការបង្កើត នាឡិកានិងការរាប់ពេលវេលា (Countdown) ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រើប្រាស់ភាសាកុំព្យូទ័រមួយគឺ JavaScript ។

របៀបបង្កើត Chart ជាមួយ Google Chart

2016-10-19 Khemarak In

របៀបបង្កើត Chart  ជាមួយ Google chart  ហើយ google chart គឺឧបករណ៍គំនូសតាងរបស់ Google ដែលមានអនុភាព សាមញ្ញក្នុងការប្រើ និងមិនគិតថ្លៃ(free)។ ហើយការបង្កើត Chart វាមិនមានអ្វីស្មុកស្មាញប៉ុន្មានទេ ក្នុងចំនុចនេះTechfree នឹង ធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបង្កើត Chart មកបង្ហាញលោកអ្នកទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

របៀបបំលែងពី String ទៅជា Integer និង Float នៅក្នុង Javascript

2016-10-18 Sary Chreoun

  អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរប្រភេទទិន្នន័យពីមួយទៅមួយផ្សេងទៀត។ នៅក្នុង Javascript ប្រសិនបើប្រភេទទិន្នន័យមិនដូចគ្នា នោះអ្នកមិនអាចយកទិន្នន័យមកបូក ដក គុណ ឬ ចែក បានឡើយ។

1 2 3