របៀបបង្កើត Chart ជាមួយ Google Chart

របៀបបង្កើត Chart  ជាមួយ Google chart  ហើយ google chart គឺឧបករណ៍គំនូសតាងរបស់ Google ដែលមានអនុភាព សាមញ្ញក្នុងការប្រើ និងមិនគិតថ្លៃ(free)។ ហើយការបង្កើត Chart វាមិនមានអ្វីស្មុកស្មាញប៉ុន្មានទេ ក្នុងចំនុចនេះTechfree នឹង ធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបង្កើត Chart មកបង្ហាញលោកអ្នកទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

១) របៀបទាញយកកូដ

លោកអ្នកធ្វើការចូលទៅកាន់ កេហទំព័រ https://developers.google.com/chart/interactive/docs/quick_start រូចធ្វើការ ចំលងកូដយកមកដាក់ទៅលើ ទំព័រ(page) របស់លោកអ្នកជាការស្រេច។

chart1
chart2

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការ Refresh Page

result_chart1

២) របៀបកែប្រែ Chart

លោកអ្នកអាចធ្វើការកែប្រែមកតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកបាន។ ខាងក្រោមនេះ Techfree នឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបកែប្រែនេះ។

  • ការប្រាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយ Chart

chart_step2
chart2_step2

លទ្ធផលបង្ហាញ

result_chart2-step2

 ៣) របៀបបង្កើត Chart ច្រើន

យើងក៏អាចបង្កើតប្រភេទ Chart ច្រើនដែលមានប្រភេទផ្សេងគ្នាបានដែរទៅតាមចំណង់ចំនូលចិត្តទៅតាមអ្វីដែលដែលយើង ចង់បាន។

code_multi_chart
code-muti_chart2
code_multi_chart3កូដខាងលើនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

result_multi_chart