ស្វែងយល់ពី PXE Boot

PXE (Preboot eXecution Environment) ជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់ Setup Operating System ថ្មីមួយតាមរយះ ណិតវើក។ជាទូទៅការតម្លើង OS មួួយភាគច្រើនតម្លើងតាម CD/DVD ជាដើមប្រសិនបើត្រូវតម្លើងច្រើន Machine ក្នុងពេលតែមួយត្រូវមាន DVD ច្រើន។តែចំពោះ PXE មិនចាំបាច់ត្រូវការ DVD ឬ Flash ច្រើននោះទេ អ្វីដែលសំខាន់ត្រូវប្រាកដថាកុំព្យូទ័រដែលត្រូវតម្លើង OS ថ្មីអាច ប្រើប្រាស់ PXE Protocol បាន។ ឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថា Network Boot support

ខាងក្រោមនេះជាការតម្លើង PXE Boot នៅក្នុង Linux CentOS 6.4

អ្នកត្រូវរៀបចំ DHCP Server និង tftp Server និង http server សម្រាប់បញ្ចូន File តាមរយះ ណិតវើក ទៅកាន់ Computer Client

install-dhcp

បន្ទាប់មកទៀត Configure DHCP-Server ដោយចូលទៅកែ File /etc/dhcp/dhcpd.conf

dhcp-configure

បន្ទាប់មកទៀត Restart service dhcpd

service dhcpd restart

ជំហ៊ានបន្ទាប់ត្រូវ អោយ tftp ដំណើរការនៅលើ Xinetd Service ដោយចូលទៅកែប្រែ File ខាងក្រោមនេះ ដូចក្នុងរូប ដោយប្តូ xinetd disable = no

xinetd-service

បន្ទាប់មកទៀតចាប់ផ្តើម បង្កើត Directory boot និង Boot menu

configuretftp

បន្ទាប់មកទៀតចូលទៅបង្កើត file configuration របស់ httpd ដូចរូបខាងក្រោមនេះ រួចហើយ Restart Service httpd

edit-http

នៅពេលនេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានហើយតម្លើង Linux ថ្មីមិនបាច់ប្រើប្រាស់ CD/DVD ទៀតទេ

successtftp

success2