ស្វែងយល់ពី Sugar CRM

Sugar Customer Relation Management ជាប្រភេទ software ដែលជួយសម្រួលដល់ផ្នែក Marketing និង Customer Relationship បានល្អនិងមានមុខងារច្រើនសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ផ្នែកជំនួញផ្សេងៗ។

Suguar CRM ជាប្រភេទ ពាក់កណ្តាល Opensource និង ពាក់កណ្តាល License ផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការមុខងារច្រើនបែបអ្នកអាចទិញយក Package Addons បាន។តែប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់និងប្រើប្រាស់ធម្មតាអ្នកមិនបាច់ទិញនោះទេ អាចប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ Free Edition បាន។

Sugar CRM មានមុខងារច្រើនដូចជា

គ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកទីផ្សារ ដូចជា Social Management, និងវិភាគទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើទីផ្សារ

សម្រាប់ផ្នែកលក់វិញ អាចធ្វើជា Ecommerce និងល្អសម្រាប់រក្សាទំនាក់ទំនង ជាមួយអតិថិជន ព្រមទាំងអ្នកចែកចាយរបស់អ្នកផងដែរ។

សម្រាប់ផ្នែកកខាងគណនេយ្យវិញ Sugar CRM ក៏ជួយសម្រួលច្រើនផងដែរដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅលើចំនូលចំនាយផ្សេងៗ។

លើសពីនេះទៅទៀតមានផ្នែកផ្សេងៗដូចជា Location Management, Web Conference ផ្សេងៗព្រមទាំង Business Process Management ។

ខាងក្រោមនេះជាការតម្លើង Sugar CRM នៅលើ CentOS 7

អ្នកត្រូវមាន MySQL Server និងបង្កើត Database ផងដែរ ព្រមទាំង php ផងដែរ ព្រមទាំងដោនឡូត Epel repo ដើម្បីតម្លើងនៅក្នុងលីនុចរបស់អ្នកផងដែរ។

yum install epel-release  -y

sqlcrm

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវដោនឡូត SugarCRM ដើម្បីមកដាក់លើលីនុចរបស់អ្នក បន្ទាប់មកទៀត ផ្តល់សិទ្ធអោយ Apache អាច Access ទៅកាន់ /var/www/html/crm បាន។

chmod -R  775 /var/www/htm/*

chown -R apache:apache /var/www/html/*

Systemctl    restart  httpd

ចុងក្រោយអ្នកអាចបើក Browser របស់អ្នករួចហើយចូលទៅកាន់ http://IP Server/crm

sg1

sg2

sg3

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចបំពេញពត៏មានពី Database server របស់អ្នក

sg5

អ្នកអាចប្រើប្រាស់ username ណាមួយដែលអ្នកបានបង្កើត ឬ ប្រើប្រាស់ root password របស់ MySQL Server តែមិនគួរប្រើប្រាស់ root user របស់ MySQL ទេ។

sg6

sgdone

ចុងក្រោយអ្នកត្រូវបំពេញពត៏មាន username និង password សម្រាប់ login ចូលទៅប្រើប្រាស់ Sugar CRM

sgfinale

 

wallpage