ស្វែងយល់ពី Ring Group នៅក្នុង Asterisk PBX

Ring Group ជាមេកានិចមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុង Call Center ដែលមានច្រើននាក់ ដើម្បីអោយទូរស័ព្ទជាច្រើនរោទ៏ក្នុងពេលតែមួយ តែពេលដែលអ្នកណាម្នាក់លើកវានិងឈប់រោទ៏ ឬ ក៏ពេលដែលមានអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់អោយវារោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទណាមួយមុន ឬ ប្រសិនបើមិនមានអ្នកណាលើក វារោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទបន្ទាប់ទៀត។

ខាងក្រោមនេះជាការប្រើប្រាស់ Ring Group នៅក្នុង Asterisk Soft Switch តែមុននិងអ្នកធ្វើវាអ្នកត្រូវដឹងពីគន្លឹះវាខ្លះៗដែរ

Ring group: Ring All វានិង រោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទទាំងអស់ដែលនៅក្នុង Group

Ring group: hunt វានិងរោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទណាមួយមុនគេដែលអ្នកកំណត់ តែប្រសិនបើទូរស័ព្ទនោះមិនលើកវានិងទៅទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀត វានិងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ដូចនេះទៅគ្រប់ ទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នក។

rg1

rgwelcome

ខាងក្រោមនេះជាការកំណត់ Ring Group អោយវារោទ៏ទៅកាន់ ទូរស័ព្ទណាមួយរោទ៏តាមលំដាប់ទី 3001 ទៅកាន់ 3003

rghunt

ឬអ្នកអាចអោយវារោទ៏ទៅកាន់ ទូរស័ព្ទណាមួយដោយ random បានដោយប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម។

rgrandom