ស្វែងយល់ពី Ring Group នៅក្នុង Asterisk PBX

2016-12-29 chamroeunrith

Ring Group ជាមេកានិចមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុង Call Center ដែលមានច្រើននាក់ ដើម្បីអោយទូរស័ព្ទជាច្រើនរោទ៏ក្នុងពេលតែមួយ តែពេលដែលអ្នកណាម្នាក់លើកវានិងឈប់រោទ៏ ឬ ក៏ពេលដែលមានអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់អោយវារោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទណាមួយមុន ឬ ប្រសិនបើមិនមានអ្នកណាលើក វារោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទបន្ទាប់ទៀត។