របៀបបង្កើត ទម្រង់ Login និង Logout ដោយប្រើប្រាស់ PHP ជាមួយ MySql

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបបង្កើតទម្រង់ Login និង Logout ដោយប្រើប្រាស់ ភាសា php ជាមួយ Mysql ។

របៀបបង្កើតទម្រង់ Login និង Logout ដោយប្រើប្រាស់ ភាសា php ជាមួយ Mysql ។

១) ធ្វើការបង្កើត Database និង ដាក់ឈ្មោះអោយ Database ព្រមទាំងបង្កើត Table បន្ថែម Field ទៅអោយ Table បន្ទាប់មកបញ្ចូលនិន្នន័យ

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

1

២) ធ្វើការបង្កើតទម្រង់ Login ដោយធ្វើការសរសេរកូដដូចខាងក្រោម៖

index.php

pdo_login

pdo_login1

pdo_login2

file login_success.php

new_login_success

file logout.php

logout

សូមមើលលទ្ធផល៖

username: admin

password: 123

ប្រសិនបើយើងមិនបានបញ្ចូល Username and Password នឹងចេញលទ្ធផល៖

 

if_not_input_usename_and_password

ប្រសិនបើយើងមិនបានបញ្ចូល Username and Password ខុសនឹងចេញលទ្ធផល៖

if_wrong_username_or_password

បន្ទាប់ពីយើងចុច Login នឹងចេញលទ្ធផល៖

after_we_login_success

ពេលដែលយើងចុច Logout វានឹងចេញទៅកាន់ ទំព័រ Login វិញ

after_we_logout