ស្វែងយល់ពី Sugar CRM

2016-12-28 chamroeunrith

Sugar Customer Relation Management ជាប្រភេទ software ដែលជួយសម្រួលដល់ផ្នែក Marketing និង Customer Relationship បានល្អនិងមានមុខងារច្រើនសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ផ្នែកជំនួញផ្សេងៗ។