របៀបប្រើ Typeahead.js

Typeahead.js គឺជាបណ្ណាល័យ JavaScript មួយអាចបត់បែនបានដែលផ្តល់នូវមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់ការបង្កើត typeaheads

១) មូលដ្ឋាន

នៅពេលចាប់ផ្តើម typeahead ដោយប្រើកម្មវិធីជំនួយ jQuery typeahead.js អ្នកសិក្សាអំពីកម្មវិធីជំនួយ (plugin)មួយ ឬ សំណុំទិន្នន័យ (dataset) ច្រើន។ ប្រភពនៃសំណុំទិន្នន័យមួយនេះគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ដល់នូវសំណុំកុំព្យូទ័រមួយសម្រាប់ query ដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

សរសេរកូដ HTMLhtmlសរសេរកូដ Javascriptjavascript001javascript002ឧទាហរណ៍typeahead-001typeahead-002typeahead-003typeahead-004យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមsearch-city-province

២) Prefetch

ទិន្នន័យ Prefetch គឺបានទៅប្រមូលយកទិន្នន័យតាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការ។ ប្រសិនបើកម្មវិធីរុករកអាចផ្គត់ផ្គង់ផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងមូលដ្ឋាន ហើយទិន្នន័យនឹងដំណើរការរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងសម្ងាត់ (cached) ដើម្បីទប់ស្កាត់ការស្នើបណ្តាញបន្ថែមទៀតដោយផ្ទុកទំព័រជាបន្តបន្ទាប់។

សរសេរកូដ HTMLhtml-prefetchសរសេរកូដ  Javascriptprefetch-javascriptឧទាហរណ៍typeahead-001typeahead-002typeahead-003perfeched001យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមperfeched

៣) Multiple Datasets

សរសេរកូដ CSScssសរសេរកូដ HTMLhtml-multipleសរសេរកូដ Javascriptjavascript-multiple
javacript-multiple001ឧទាហរណ៍typeahead-001
typeahead-002
typeahead-003
multiple-datasets001

យើងនឹងបានលទ្ទផលដូចខាងក្រោម

multiple-datasets

យើងទាញយកប្រភពកូដតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ typeahead-source-code