ការភ្ជាប់ CodeIgniter ជាមួយនឹង Smarty

2017-10-28 Sross Viech

Smarty គឺជាម៉ាស៊ីនគំរូ (Template Engine) មួយដែលវាមានតួនាទីជួយសម្រួលនៅពេលបង្ហាញទិន្នន័យ ឬ មុខងារផ្សេងៗនៅក្នុង View​ ។ ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញពីការភ្ជាប់ (Configuration) នៃ CodeIgniter ជាមួយនឹង Smarty ។

បង្កើត CRUD Example module នៅក្នុង Vaadin

2017-06-30 Sross Viech

Vaain គឺជាបណ្ដុំកូដ (Library) នៃភាសាកុំព្យូទ័រមួយគឺ Java ដែលកន្លងមក TechFree បានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនជាច្រើនមក ហើយដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ធាតុ (Components) រួមជាមួយនឹងការបង្កើតរូបរាង (Layout) នៅក្នុង Vaadin នេះផងដែរ  ។ ចំនែកឯថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញនូវមេរៀនមួយដែលទាក់ទងនឹងការបង្កើតគំរូ Project រឺ Sample Project មួយនៅក្នុង Vaadin រួមជាមួយនឹង ការបង្កើត បង្ហាញ កែប្រែ និង លុប រឺ CRUD (Create […]

ការបង្កើត Responsive Layout​ ជាមួយនឹង Vaadin

2017-04-17 Sross Viech

នៅក្នុងមេរៀនមុន យើងបានសិក្សារួចមកហើយនូវការប្រើប្រាស់  Cascading Style Sheet (CSS)ដែលត្រូវ បានប្រើសំរាប់រចនាគេហទំព័រ រួមជាមួយនឹង Vaadin ។ ចំនែកឯនៅក្នុងមេរៀននេះ TechFree នឹងលើកយក នូវការប្រើប្រាស់ CSS ក្នុងការបង្កើត Layout ដដែល ប៉ុន្តែ យើងបង្កើតវាឲ្យមានទម្រង់ទៅតាមរូបរាងនៃ ឧបករណ៏ រឺហៅថា Responsive Layout ។

ស្វែងយល់ពីការ Embed Resource និងការដាក់ Link នៅក្នុង Vaadin

2017-03-14 Sross Viech

Embedded Resource គឺជាការ store file រឺ link ហើយបង្ហាញនៅលើ browser របស់ខ្លួន ដែលយកចេញពី  Resource  ណាមួយ ។  ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Embed Resource និង ការដាក់ Link ទៅកាន់ URL ណាមួយដែលនៅលើ Browser នៅក្នុង Vaadin។

ការប្រើប្រាស់ CSS stylesheet នៅក្នុង Vaadin

2017-03-11 Sross Viech

នៅក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រមួយ ការរចនាគឺដើរតួរយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីឲ្យគេហទំព័រ រឺ System មួយកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ ក្នុងការប្រើប្រាស់ ។ នៅក្នុងមេរៀននេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Cascading StyleSheet (CSS) ជាមួយនឹង Vaadin Framework ដែលកាលកន្លងមកយើងបានសិក្សាតែលើ Vaadin Components , Server Side Application ។ល។ 

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin

2017-02-21 Sross Viech

នៅក្នុងមេរៀនកន្លង លោកអ្នកបានសិក្សាយល់ដឹងជាច្រើនមកហើយនៃការប្រើប្រាស់ Server Side  Components នៃ Vaadin ។ ចំនែកឯថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញនូវការប្រើប្រាស់ Server Side Components មួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការ   Upload file ។ File គឺជា Components សំខាន់មួយផងដែរនៅក្នុងការបង្កើត Project នីមួយៗ ដែលវាមានតួនាទីក្នុងការលំអរ រឺ ជា ឯកសារ ដើម្បីទាញយកមកអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវជាដើម ។ល។

ការប្រើប្រាស់ Calendar នៅក្នុង Vaadin

2017-02-19 Sross Viech

Calendar គឺជាតារាងកាលបរិច្ឆេទមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង សំរាប់បង្ហាញ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ និងព្រឹត្តិការណ៏ ផ្សេងៗ ។ នៅក្នុងមេរៀននេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Calendar ដែលវាជា Server Side Components មួយនៃ Vaadin ។ តើវាមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេច?

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin (៥)

2017-02-07 Sross Viech

នៅក្នុងមេរៀនទី៥ នេះ TechFree សូមលើកយកមកបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components ដែលទាក់ទងជាមួួយនឹង MenuBar និង Grid ។ Grid វាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង Table ដែល យើងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនទី ៤ នោះដែរ គឺវាមានតួនាទីសំរាប់ផ្ទុក រឺ សំរាប់បង្ហាញទិន្នន័យចេញពី Database ដែលយើងបានបង្កើត ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin (៤)

2017-02-02 Sross Viech

កាលពីមេរៀនមុនយើងបានដឹងជាច្រើនមកហើយជាមួយនឹង Components នៃ Vaadin  ។ ចំនែកនៅក្នុង  មេរៀនទី៤ នេះ TechFree នឹងលើកយកមកបង្ហាញនូវ Server Side Components នៃ Vaadin មួយ ដែល​ ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់  Table, Tree, TreeTable ។ តើ Components ទាំងនេះមានលក្ខណៈ និងការ ​ ប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេច?

1 2 3 5