ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin (៥)

នៅក្នុងមេរៀនទី៥ នេះ TechFree សូមលើកយកមកបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components ដែលទាក់ទងជាមួួយនឹង MenuBar និង Grid ។ Grid វាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង Table ដែល យើងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនទី ៤ នោះដែរ គឺវាមានតួនាទីសំរាប់ផ្ទុក រឺ សំរាប់បង្ហាញទិន្នន័យចេញពី Database ដែលយើងបានបង្កើត ។

១) ទ្រឹស្ដី

  • MenuBar គឺជា Component មួយដែលគេប្រើសំរាប់បង្កើត Menu
  • Grid គឺជា Component មួយដែលគេប្រើសំរាប់ផ្ទុក រឺ បង្ហាញទិន្នន័យចេញពី Database

២) ការសរសេរកូដ

       ២.១) MenuBar

ខាងក្រោមនេះគឺជាកូដសំរាប់បញ្ចូល (Import) នូវ Components និង បង្ហាញ MenuBar ៖

ប្រភពពី ៖ www.Vaadin.com

       ២.២) Grid

ខាងក្រោមនេះគឺជាកូដ ដែលបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត Grid ៖

ប្រភពពី ៖ www.vaadin.com

៣) លទ្ធផល

ក្រោយពីបញ្ចប់ការសរសេរកូដខាងលើរួចមក យើងនឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖