បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គ ១)

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកបង្ហាញអំពីការបង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMPGIMP គឺជាឧបករណ៍ពហុទម្រង់រូបថតដ៏ស្រស់ត្រកាល។ GIMP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ GNU Image Manipulation Program។ GIMP គឺសមរម្យសម្រាប់ភារកិច្ចរៀបចំប្រភេទឯកសារជារូបភាព រួមទាំងការកែកុនរូបថត, សមាសភាពរូបភាព និងសំណង់រូបភាព។ ចុច ទីនេះ ដើម្បីទាញយកកម្មវិធី GIMP។

ដំបូងអ្នកត្រូវធ្វើការតំឡើងកម្មវិធី GIMP នៅលើកំព្យូទ័ររបស់អ្នក បន្ទាប់មកដំណើរការកម្មវិធីនេះ។ រួចចុច File –> Create –> Logo ហើយជ្រើសរើសម៉ូដណាមួយដែលអ្នកចង់បាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការបង្កើត Logo ទាំងនោះ៖

  • 3D Outline

សូមធ្វើការកំណត់ចំពោះអក្សរ, ហ្វុងអក្សរ….. ដូចរូបខាងក្រោម រួចចុចប៊ូតុង OK ដើម្បីបង្កើត Logo

gimp1

នោះអ្នកនឹងទទួលបាន Logo មួយដូចខាងក្រោម៖

gimp

  • Alien Glow (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp2

  • Alien Neon (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp3

  • Basic II (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp4

  • Basic I (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp5

  • Blended (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp6

  • Bovination (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp7

  • Carved (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp8

  • Chalk (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp9

  • Chip Away (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp10