លក្ខណៈពិសេស ក្នុងការរក្សាការសំងាត់ក្នុង Messenger របស់ Facebook

Facebook ជាបណ្តាញសង្គមយក្សមួយមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់លាននាក់ ក្នុងពិភពលោក។ Facebook បានបង្កើតសេវា កម្មជាច្រើន សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុង Smart Phone និងកំព្យូទ័រ ក្នុងនោះដែរ Messenger ជាកម្មវិធីមួយ ដែលមាន អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើន កំពុងប្រើប្រាស់ ដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា (Chat message) ជាប្រចាំថ្ងៃ។

ថ្មីៗ នេះ ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គមយក្ស Facebook បានប្រកាសដល់អ្នកប្រើប្រាស់ Messenger ទាំងអស់ អាចរក្សាការសំងាត់របស់ខ្លួន ដោយមិនអនុញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាល Hacker និងសូម្បីតែខ្លួងឯង ក៏មិនអាចមើល Message ខ្លួនឯងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាគន្លឹះ ដើម្បីប្រើប្រាស់ និងរក្សាការសំងាត់ ក្នុងការសន្ទនា៖

១.  ចូលទៅក្នុង Messenger ហើយរើសយក Friend ម្នាក់ដើម្បី Chat ហើយ ចុចនៅផ្នែកខាងលើ និងខាងស្តាំ ដើម្បីកំណត់ ការសន្ទនាសំងាត់ (Secret Conversation)

set-secret-conversation

២. វានឹងបង្ហាញផ្ទាំង Menu មួយ ហើយចុចលើប៊ូតុង Secret Conversation ដើម្បីកំណត់ការសន្ទនាសំងាត់

screenshot_2016-10-05-09-45-11

៣. វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម បើសិនជាអ្នកមិនទាន់កំណត់។ បើសិនជាកំណត់ហើយ វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងសំរាប់ Chat ដូចធម្មតា

secret-conversation

៤. ក្រោយពេលចុចប៊ូតុង OK ហើយ មានន័យថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់ Secret Conversation បាន។ អ្នកអាច បិទ ឬបើក Secret Conversation ដូចរូប៖

turn-on-off-secret-conversation

៥. ក្រោយពេលបញ្ចប់ចំនុចខាងលើ អ្នកអាច Chat ជាមួយ Friend ដូចធម្មតា ហើយចុចចំប៊ូតុង Secret Conversation ។នេះជាចំនុចសំខាន់ការរក្សារការសំងាត់នៅក្នុង Messenger។

message_chat_secure

៦. ដើម្បីឲ្យកាន់តែសំងាត់ជាងនេះទៅទៀត អ្នកអាចកំណត់ ពេល សំរាប់ message ក្នុងការបង្ហាញឲ្យ Friend ឃើញ ដោយចុចលើរូប នាឡិកា នៅខាងក្រោមផ្នែកខាងស្តាំ ហើយជ្រើសរើស ពេល តាមការចង់បាន។

set-time

៧. ក្រោយពេលកំណត់ពេលហើយ អ្នកសាកល្បង Chat នោះអ្នកនឹងឃើញពេល កំពុងដើរ តាមចំនួនពេលដែលអ្នកកំណត់គិតជា វិនាទី

timing-message

៨. ក្រោយអស់ពេលកំណត់ Message នឹងបិទដោយផ្ទាំងពណ៏ខ្មៅ មិនអាចឃើញដោយខ្លួនឯង និងអ្នកដែលកំពុង Chat ជាមួយ។

secret-message

ទាំងអស់នេះ គឺជាលក្ខណៈពិសេសថ្មីដែល Facebook បង្កើតឡើងសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ បញ្ជាក់៖ រាល់ដំណើរការខាងលើ គឺប្រើប្រាស់ Smart Phone ប្រភេទ OS : Android ។