យល់អំពីអ្វីទៅជា Callback Function នៅក្នុង NodeJS

អ្វីទៅដែលហៅថា Callback Function? ជាធម្មតាដំណើរការនៃកូដគឺដំណើរការពីលើចុះក្រោមមួយបន្ទាត់ម្តងៗ ទាល់តែ មុខងារ (Function) ទីមួយចប់ទើបបន្តទៅមុខងារ(Function) ខាងក្រោមទៀត ។ ចំណែកឯ Callback Function វិញគឺវាដំណើរការ ហៅមុខងារ(Function) បន្តគ្នា ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាមុខងារក្នុងមុខងារ(Functon in fuction)។

ឧទាហរណ៍ : NodeJS readFile() Callback  Function

readfile-callback

ឧទាហរណ៍ : NodeJS readFileSync() ដែលមិនមាន Callback  Function

readfilesync

ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់យល់ច្បាស់ទេ តែបន្ទាប់ពីមើលឩទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងយល់ច្បាស់ពីដំណើរការរបស់ Callback

ឧទាហរណ៍  Callback Function វានឹងហៅ function បន្តគ្នា

js-callback