ការប្រើ {assign} ក្នុង Smarty

{assign} គឺប្រើសំរាប់ធ្វើការកំណត់អថេរភាពនៅក្នុង template ដែលផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់អថេរភាពផ្សេងៗនៅក្នុង template ដោយផ្ទាល់។
   1. ឩទាហរណ៍: កាប្រើ {assign}

លោកអ្នកអាចធ្វើការ Test កូដដូចខាងក្រោម

បង្កើត File PHP: New File > index_as1.php ធ្វើការបញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

assign_1

បង្កើត File Smarty : New File>example_as1.tpl បច្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

assign_1_2

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម

result_assign_function

2.ឩទាហរណ៍: ការប្រើ {assign} ជាមួយការគណនាគណិតវិទ្យា

បង្កើត PHP File : New File > index_as2.php បញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

assign_math

បង្កើត File Smarty : New File >example2.tpl បញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

assign_math2

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម

result_assign_math