បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គបញ្ចប់)

2016-10-25 Phearom Prom

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បាននិយាយពីការ បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គ ២)។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងរៀបរាប់បញ្ចប់អំពីការបង្កើត Logo ជាមួយកម្មវិធី GIMP។

បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គ ២)

2016-10-24 Phearom Prom

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បាននិយាយពីការ បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គ ១)។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងបន្តទៅវគ្គ ២ នៃការបង្កើត Logo ជាមួយកម្មវិធី GIMP។

បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គ ១)

2016-10-19 Phearom Prom

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកបង្ហាញអំពីការបង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP។ GIMP គឺជាឧបករណ៍ពហុទម្រង់រូបថតដ៏ស្រស់ត្រកាល។ GIMP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ GNU Image Manipulation Program។ GIMP គឺសមរម្យសម្រាប់ភារកិច្ចរៀបចំប្រភេទឯកសារជារូបភាព រួមទាំងការកែកុនរូបថត, សមាសភាពរូបភាព និងសំណង់រូបភាព។ ចុច ទីនេះ ដើម្បីទាញយកកម្មវិធី GIMP។