របៀបកំណត់តួនាទីអ្នកប្រើ (User Role) សម្រាប់ទំព័រហ្វេសបុក

នៅក្នុងអត្ថបទមុន Techfree បានលើកបង្ហាញអំពី របៀបបង្កើតទំព័រ (page) នៅក្នុង Facebook។ ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងលើកបង្ហាញអំពី របៀបកំណត់តួនាទីអ្នកប្រើ (User Role) នៅក្នុងទំព័រហ្វេសបុក (Facebook Page)។

សូមធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖

១) ដំបូងចូលទៅទំព័រហ្វេសបុក ហើយចុចនៅលើ “Setting” (ដូចក្នុងរូប)

page-role

២) បន្ទាប់មកចុចនៅលើ “Page Roles” នៅជួរខាងឆ្វេង (ដូចក្នុងរូប)

page-role2

៣) បន្ទាប់មកបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់

ប្រសិនបើអ្នកប្រើថ្មីនេះគឺជាមិត្តរបស់អ្នកនៅលើហ្វេសបុកខណៈដែលអ្នកចាប់ផ្តើមវាយឈ្មោះរបស់ពួកគេ អ្នកអាចជ្រើសវាពីបញ្ជីដែលលេចឡើង។ បើអ្នកប្រើនោះមិនមែនជាមិត្តភក្តិហ្វេសបុកបន្ទាប់មកវាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានផ្ដល់ឱ្យអ្នក។

៤) បន្ទាប់មកជ្រើសរើសតួនាទីពីម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះ (ដូចក្នុងរូប)

  • Admin
  • Editor
  • Moderator
  • Advertiser
  • Analyst

page-role4

៥) ចុចរក្សាទុកនិងបន្ទាប់មកបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ហ្វេសបុករបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់សកម្មភាពទាំងនេះ។

ជាអ្នកប្រើថ្មីអាចទទួលបានការជូនដំណឹងមួយ ឬអ៊ីម៉ែលមួយនៅពេលដែលរាល់ជំហានទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចប់។